поновлювані джерела енергії

STATE AND PROSPECTS OF SOLAR ENERGY DEVELOPMENT

The potential of solar energy in Ukraine is high enough for widespread implementation. The most promising method of obtaining electricity is a method of direct conversion of radiation into electricity using solar panels. The production of electricity using solar panels prevents air pollution compared to the production of electricity by thermal power plants and reduces greenhouse gas emissions.

Критеріальне моделювання процесу резервування нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії електрохімічними накопичувачами

В роботі аналізуються методи і способи резервування нестабільності генерування відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в електроенергетичних системах (ЕЕС). Показано, що це можуть бути маневрені потужності, зокрема теплові та гідроелектростанції, накопичувачі електроенергії, водневі технології, біогазові установки. Обгрунтовано, що з різних причин для розбудови і нарощування потужності ВДЕ в енергосистемах найбільш підготовленими для впровадження є електрохімічні накопичувачі та існуючі в ЕЕС високоманеврені потужності.

Економічна ефективність сонячної електростанції в індивідуальному домогосподарстві за різних сценаріїв динаміки «зеленого» тарифу

«Зелений» тариф — спеціальна ціна, за якою купують електричну енергію, вироблену відновлюваними джерелами енергії — гідроелектростанціями, сонячними, вітровими уста- новками. Підприємства і домогосподарства, які виробляють електроенергію за «зеленим» тарифом, продають її на ринок значно дорожче, ніж традиційні виробники теплової або атомної енергетики. У роботі проаналізовано законодавчі та нормативні акти щодо «зеленого» тарифу в Україні та проблеми їх виконання. Зокрема, розглянуто застосування сонячних електричних станцій (СЕС) в індивідуальних домогосподарствах.

PROSPECTS OF USING POLYMERIC MATERIALS IN THE CONSTRUCTION OF SOLAR COLLECTORS

The solar energy that reaches the Earth is free, but installations to convert solar energy into heat, as well as equipment for transporting and storage that heat, require some investment. A significant part of the components of these systems are metals. Pipelines in solar collectors and heat exchangers are made of copper, aluminum is used for the absorber and housing, and the steel is often used in heat storage tanks. One of the options to reduce the cost of solar collectors and increase their efficiency is to use polymeric materials instead of metals.

Теплообмін під час фільтраційного висушування подрібненої біомаси соняшника

Запропонованo фільтраційне висушування подрібнених стебел соняшника, як стадії технологічної лінії для виробництва твердого біопалива. Проаналізовано теоретичні аспекти процесів теплообміну під час фільтраційного висушування. Встановлено вплив збільшення швидкості теплового агенту від 0,68 до 2,05 м/с на інтенсивність теплообміну. Значення коефіцієнтів тепловіддачі розраховані на основі даних експерименту у тонкому шарі та залежності .

Heat Transfer Process During Filtration Drying of Grinded Sunflower Biomass

Filtration drying of grinded sunflower stems as the unit operation of the technological line for solid biofuel production has been proposed. Theoretical aspects of heat transfer processes during filtration drying have been analyzed. The effect of the drying agent velocity increase from 0.68 to 2.05 m/s on the heat transfer intensity has been established. The values of heat transfer coefficients have been calculated on the basis of the thin-layer experimental data and equation .

Макромоделювання електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії для оцінювання їх енергоефективності

В роботі на основі аналізу проблем забезпечення якісного електропостачання в умовах інтенсивної розбудови відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та визначених засобами кваліметрії характеристик електричних мереж, які є істотними для забезпечення якісного електропостачання запропоновано застосовувати макромоделювання електричних мереж для оцінювання якості їх функціонування в вигляді інтегральної характеристики готовності електричної мережі з ВДЕ.

INNOVATIVE TECHNOLOGY, OPERATION AND ENERGY MANAGEMENT OF BUILDING: SCIENCE & TECHNOLOGY PARK, TUKE

The current goal of increasing the energy efficiency of buildings should be implemented holistically, considering multidisciplinary measures during the design phase. For the application of innovative technologies it is crucial to know the building’s function, operational requirements, the investor’s financial scope and environmental conditions or limitations. This concept is a continuous process to attain suitable architectural and construction solutions, technical systems and efficiently manage the operation of the building.

Особливості роботи перетворювачів автономної системи електроживлення

Метою статті є визначення умов постійної сумісної роботи сонячної батареї та дизель-генератора з використанням еквівалентних схем заміщення та врахуванням особливостей зовнішніх характеристик для підвищення енергоефективності систем електроживлення.

Апроксимація функції зміни параметрів еквівалентного джерела функціями франкліна

У статті розглядається проблема апроксимації функції зміни параметрів потоку первинної енергії лінійними наближеннями із забезпеченням мінімальної похибки наближення. Представлення параметрів напруги та внутрішнього опору еквівалентних генераторів відновлюваних джерел лінійними функціями дозволяє підвищити рівень енергії, що передається в навантаження. Запропоновано вирішення поставленої проблеми шляхом наближення функції зміни параметрів потоку первинної енергії системою ортонормованих функцій Франкліна.