протигрибковий

Синтез, характеристика, антимікробні дослідження та молекулярний докінг бензооксадіазольних похідних

Синтезовано серію нових 1,2,5-оксадіазольних сполук, отриманих з 4-хлор-7-нітро-бензо 1,2,5-оксадіазолу з використанням різних методик. Отримані похідні охарактеризовані, а їх структури підтверджені за допомогою Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-аналізу. Визначено антибактеріальну та протигрибкову активність всіх компонентів щодо чотирьох видів патогенних бактерій: S.aureus, S.epidermidis (як грамнегативні бактерії), E.coli, Klebsiella spp. (як грампозитивні бактерії) та грибка Candida albicans з використанням методу дифузії в агарі.

Синтетичний підхід до одержання похідних D-глюкози: спектральний аналіз та антимікробні дослідження

З використанням методу ацілування синтезовано нові похідні метил 4,6-О-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозиду. Показано, що метил--D-глюкопіранозид селективно перетворюється на метил 4,6-O-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозид за реакцією з 4-метоксибензальдегід диметилформамідом з достатньо непоганим виходом. Використовуючи широкий спектр ацілюючих агентів, одержано ряд 2,3-ді-О-ацильних похідних цього продукту для визначення їх структури. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами спектрального і елементного аналізу.