прискорення

Порівняльна характеристика кінематичних параметрів плоско штанцювального преса

Мета. Проведення порівняльної характеристики кінематичних параметрів розробленого плоско штанцювального преса, приводний механізм рухомої натискної плити якого містить розклинювальні важелі, ролики, кулачок і пружину, при двох законах періодичного руху вихідної ланки (ролика). Методика. Матеріалом досліджень обрано плоско штанцювальний прес, для якого було розроблено нову конструкцію приводного механізму рухомої натискної плити, на який отримано патент України на винахід.

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПРИШВИДШЕНЬ

Проаналізовано наявні методи вимірювання пришвидшень, наведено сучасні дослідження з даної тематики та розроблено новий метод у вигляді електричної схеми з використанням генератора стабільної частоти. Серед уже відомих методів виділено три такі групи – на підставі компенсаційних акселерометрів з дискретним виходом, на підставі акселерометрів з аналого-цифровим перетворювачем та методи вимірювання з використанням навісних елементів.

Structural and Kinematic Synthesis of the 1-DOF Eight-Bar Walking Mechanism with Revolute Kinematic Pairs

Problem statement. The use of existing and the most widespread drives (wheeled and caterpillar one) is sometimes limited by complicated operational conditions while moving on rough terrain. The mentioned drives require a relatively flat surface to be operated effectively. A rocky or a hilly terrain imposes the demand of the use of alternative types of drives, in particular, walking ones.

Practical examination of longitudal acceleration in the racing car in the aspect of ground adhesion of bituminous surface

Ця робота стосується проблем, пов'язаних із поведінкою перегонового автомобіля, дозволеною під час руху по сухому асфальтовому покритті під час гальмування і раптового прискорення. Характеристики транспортного засобу було подано з відповідним посиланням на тип шин. Також було проаналізовано характеристики навколишнього середовища і дорожнього покриття. Результатом дослідження і аналізу є кінематичні характеристики особливостей транспортного засобу, які дають змогу оцінити ймовірний ризик як для водія, так і для інших учасників дорожнього руху.

Development of vhdl-ams model of integrated microaccelerometer with sigma-delta control

Розроблено VHDL-AMS модель мікроакселерометра з сигма-дельта контролем для системи автоматизованого проектування. Створена модель зробила можливим моделювання динамічних характеристик інтегрованого ємнісного мікроекселерометра, обробку сигналу і оцифровування, моделювання контролю force feedback, застосовуючи сигма-дельта методику на прикладну силу прискорення, а також для проведення аналізу приладу на рівні поведінки системи автоматизованого проектування.

Effect of Impact Velocity in the Roadblock on the Spatial Arrangement of Acceleration of the Vehicle Body

Подано результати експериментальних досліджень процесу інтенсивного при- скорення, що проходять через бар’єр і транспортний засіб, гальма пристосовані для перевезення осіб з використанням двох діапазонів швидкостей, проходячи через бар’єр. Випробування проводилися на сухих дорогах з бруківки. Виконані експериментальні дослідження, мета яких – визначити прискорення в кожній осі при проходженні через перешкоди.

Mathematical modelling and simulation of the mechanical component of the fully differential capacitive MEMS accelerometer using MATLAB/Simulink environment

Розроблено імітаційну модель механічної компоненти повністю диференційного ємнісного МЕМС акселерометра в середовищі MATLAB/Simulink. Модель дає змогу моделювати переміщення робочої маси, зміну ємностей вимірювальних конденсаторів чутливого елемента, чутливість мікродавача від прикладеного прискорення, а також проводити часовий аналіз інтегрального пристрою на системному рівні проектування.

ВАЖЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНІ: ВИЗНАЧЕННЯ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Визначено сутність важелів регулювання та підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні з позицій регіональної економіки, менеджменту, теорії і практики інвестування. Запропоновано класифікацію важелів регулювання інвестиційної діяльності в регіоні. Виявлено два основних способи побудови і формування важелів інвестиційної діяльності у регіоні: з орієнтацією на структурні зміни у об’єктнотериторіальному розподілі інвестицій в регіональній економіці та з виявленням залежностей динаміки соціально-економічних трансформацій у регіоні від рівня його інвестування.