regularization

Nonlinear the first kind Fredholm integro-differential first-order equation with degenerate kernel and nonlinear maxima

In this note, the problems of solvability and construction of solutions for a nonlinear Fredholm one-order integro-differential equation with degenerate kernel and nonlinear maxima are considered.  Using the method of degenerate kernel combined with the method of regularization, we obtain an implicit the first-order functional-differential equation  with the nonlinear maxima.  Initial boundary conditions are used to ensure the solution uniqueness.  In order to use the method of a successive approximations and prove the one value solvability, the obtained implicit functional-differential equ

Спосіб регуляризації задачі відновлення вхідного сигналу динамичечного об’єкту

Задача відновлення сигналів є однією з першочергових для автоматизованих систем діагностики і управління. Це обчислювально складна задача, особливо при наявності в сигналах великої кількості гетерогенних завад і необхідності проводити відновлення в реальному часі. В статті розглядаються питання застосування та дослідження модифікованого алгоритму методу квадратурних формул чисельного рішення інтегральних рівнянь Вольтерра першого роду при вирішенні задачі відновлення сигналів в реальному часі.

Плазмоерозійних частинок металів на їх опір та діелектричну проникність

Досліджено експериментальні залежності питомого елек­т­ричного опору, дійсної та уявної складових відносної ді­електричної проникності гідрозолей металів від їх тем­пе­ра­тури, а також від напруженості та частоти прикладеного елек­тричного поля. Запропоновано функції, що апро­к­си­му­ють ці залежності, та знайдено оптимальні значення їх ко­е­фіцієнтів у широкому діапазоні зміни аргументів.

Визначення зональних гармонічних коефіцієнтів методом регуляризації

Побудовано глобальні зональні гармоніки до 250 порядку за даними супутникової градієнтометрії. Наведено варіант регуляризації за Тіхоновим для отриманого розв’язку. Приведено порівняння зі схожими моделями та їх відповідність до певного порядку.

Розв’язки квазігеоїда для території України

Мета. Розв’язок UQG2012 регіонального квазігеоїда з точністю більше ніж 2 см щодо даних              GPS-нівелювання 1-го і 2-го порядку побудовано за допомогою методу середньої квадратичної колокації. У першій ітерації гравіметричний квазігеоїд UQG2011 обчислено за даними аномалій Фая для подальшого виявлення грубих помилок у даних GPS-нівелювання. Редукція за рельєф обчислена на основі 3²´3² цифрової моделі місцевості SRTM3. Наукова новизна та практична цінність.