рентгеноструктурний аналіз

Хімічне вилуговування за кімнатної температури сплавів al3ni та al3ti

Методом дугової плавки приготовлені Al3Ni та Al3Ti сплави і витримані у 5M NaOH для хімічного вилуговування за кімнатної температури. Встановлено, що у випадку Al3Ni сплаву збагачені алюмінієм фази реагують з розчином вилугування з утворенням нанопористого нікелю з діаметром пор у діапазоні ~10–20 нм. Доведено, що тільки фаза чистого алюмінію сплаву Al3Ti реагувала хімічно з утворенням густоскладчатої поверхні з розміром складки ~50–100 нм.

Експериментальне дослідження системи Y-Cu-Ge за 870 K

Діаграма фазових рівноваг потрійної системи Y-Cu-Ge побудована за 870 К методами рентгенівської дифракції, металографічного аналізу і енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії в повному концентраційному інтервалі.

Вплив різних видів крохмалю на органолептичні, термогравіметричні та рентгенофазові показники їстівних плівок і покриттів

Проведено органолептичний аналіз їстівних плівок з картопляного крохмалю, хімічно модифікованого харчового крохмалю, виготовленого з високоамілозної кукурудзи, вуглеводного полімеру із воскової кукурудзи та спеціального високотемпературного декстрину, виготовленого з тапіокового крохмалю. Встановлено, що найбільше подовження (108 %) та міцність (47,6 МПа) мають плівки на основі картопляного крохмалю. Показано, що модифіковані крохмалі, такі як декстрин та тапіоковий крохмаль, зберігають аморфну структуру плівки краще за інших.

Каталіз процесу оксихлорування етилену в 1,2-дихлоретан за участю активних центрів CuCl2/CuCl на поверхні γ-Al2O3

На основі рентгеноструктурного аналізу носія γ-Al2O3 і каталізатора CuCl2, CuCl на його поверхні, досліджена будова активних центрів. Показано вплив типу каталізатора на механізм процесу окислювального хлорування етилену. На основі даних мас-спектроскопічного аналізу вивчено різницю в будові активних центрів і механізмі роботи двох каталізаторів нанесеного й просоченого типу CuCl2, CuCl/γ-Al2O3, в процесі окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан.

Характеристика біаксіальної багатошарової поліпропіленової плівки з перламутровим ефектом

Визначено морфологію, склад, оптичні, термальні та механічні властивості промислових перламутрових багатошарових біаксіально орієнтованого поліпропіленових (БОПП) плівок. Структура і орієнтація БОПП плівок були підтверджені ІК-Фур'є-спектроскопією, рентгенівською дифракцією та енергодисперсійною рентгенівською спектроскопією. Шорсткість поверхні плівки визначали методом атомно-силової мікроскопії (АСМ). Межа міцності на розрив плівок була визначена в повздовжньому і поперечному напрямку.