ресурс

Розподіл обмежених ресурсів в умовах невизначеності

Досліджено застосування апарату теорії нечітких множин у розподілі обмежених ресурсів в середовищі із нечіткостями та невизначеностями. Розглянуто прямі механізми розподілу обмежених ресурсів; механізми розподілу обмежених ресурсів в умовах невизначеності. Описано формальну модель розподілу обмеженого ресурсу в умовах невизначеності. Розглянуто різні варіанти обмежень, накладених на ресурс.

Визначення довговічності дубльованої інформаційної системи із паралельним резервуванням на основі ациклічної марковської моделі

Для визначення показників довговічності систем зі структурним резервуванням запропоновано метод, який ґрунтується на застосуванні багатовимірних ациклічних марковських моделей. На основі запропонованого методу для дубльованої системи із паралельним резервуванням визначено гамма-процентний ресурс, інтенсивність відмов та ймовірність розподілу за відмовами.

Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами

Проаналізовано та описано основні моделі та методи розподілу обмежених ресурсів в управлінні проектами. Розглянуто методи розподілу обмежених ресурсів із застосуванням календарного планування, пріоритетів і конкурсів. Також розглянуто основні методи розподілу обмежених ресурсів між проектами портфеля проектів.

Контроль якості підземних газопроводів з урахуванням корозійної втоми, міцності та нормативної документації

Подано алгоритм інформаційної технології для підвищення ефективності підземних газопроводів (ПГ) на основі концептуальної моделі з використанням підходів інженерії якості. Розроблено структуру комплексної моделі, в яку входять cпіввідношення корозійної втоми, стандарти, методики і рекомендації щодо поліпшення якості процедури оцінювання міцності та надійності ПГ з урахуванням параметрів, які характеризують ресурс і втомну довговічність.

Вирішення проблем асоціації ресурсів дисципліни при переході на платформу moodle 2.x

Описано нові можливості ВНС ЛП (Moodle) версії 2.0. Показано два шляхи вирішення головної проблеми, що виникла у частини дисциплін при переході ВНС ЛП з версії 1.9.х на версію 2.0.х, а саме проблеми з відкриттям ресурсів у вигляді прямих посилань на файл. 

Described the new features of VNS LP (Moodle) version 2.0. Shown two ways to solve the main problem that arose in some courses after update VNS LP version from 1.9.x to 2.0.x, namely trouble opening resources with direct links to the file.