Контроль якості підземних газопроводів з урахуванням корозійної втоми, міцності та нормативної документації

2017;
: pp. 101-107
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Подано алгоритм інформаційної технології для підвищення ефективності підземних газопроводів (ПГ) на основі концептуальної моделі з використанням підходів інженерії якості. Розроблено структуру комплексної моделі, в яку входять cпіввідношення корозійної втоми, стандарти, методики і рекомендації щодо поліпшення якості процедури оцінювання міцності та надійності ПГ з урахуванням параметрів, які характеризують ресурс і втомну довговічність. Приклади розрахунку низки параметрів і характеристик металевої труби ПГ за різними методиками дають змогу отримати діапазон оптимальних непевностей. Удосконалено методики коригування параметрів математичної моделі фізико-хімічних процесів на поверхні труби з урахуванням корозійного поширення вершини тріщини і ризику.

1. Гущак Ж. М., Добош У. П. Дефекти магістральних газопроводів // Наукові нотатки: міжву. зб. – Луцьк, 2013. –– Вип. № 40. – С. 339–342.

2. Мотало В., Мотало А. Аналіз основних проблем теорії кваліметричних вимірювань // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2011. – № 1. – С. 60–64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ssia_2011_1_18.

3. Стадник Б. І., Мотало В. П., Мотало А. В. Шкали вимірювань: теорія, систематизація та сфери використання // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.9. – С. 339–350.

4. Чабан О., Юзевич Л. Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем // Вимірювальна техніка та метрологія: міжвід. наук.-тех. зб. / відп. ред. Б. І. Стадник. Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015. – Вип. 76. – С. 92–98.

5. Yuzevych L., Skrynkovskyy R., Koman B. Development of information support of quality management of underground pipelines // EUREKA: Physical Sciences and Engineering. – 2017. – No. 4. – P. 49–60.

6. О проблеме подготовки данных по длительной прочности при формировании нормативной документации для металлоемкого энергетического оборудования / В. В. Кривенюк, Е. И. Усков, Д. С. Авраменко, Ю. Ю. Садовский, Р. П. Приходько // Проблемы прочности. – 2012. – № 4. – С. 20–32. 

7. Основы инженерии качества программных систем / Ф. И. Андон, Г. И. Коваль, Т. М. Коротун, Е. М. Лаврищева, В. Ю. Суслов. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Академпериодика, 2007. – 672 с.

8. Лавріщева К. М., Коваль Г. І., Коротун Т. М. Підходи до інженерії якості сімейств програмних систем // Проблеми програмування. – 2008. – № 2–3 (спецвипуск УкрПРОГ’2008). – С. 219–228.

9. Поляков С. Г., Клименко А. В., Коваленко С. Ю. Система корозійного моніторингу трубопроводів // Наука та інновації. – 2010. Т. 6, № 5. – С. 25–28.

10. ДСТУ 4219-2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 86 с.

11. Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия: учеб.для хим.-технолог. спец. вузов // 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 519 с.

12. Kaeshe H. Die Korrosion der Metalle. Physikalisch-chemische Prinzipien und aktuelle Probleme. Berlin-Heidenberg-New York: Springer-Verlag, 1979. 400 p.

13. Юзевич В. М., Валяшек В. Б., Каплун А. В. Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних характеристик матеріалу у вершині тріщини з урахуванням ефекту зміцнення // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2015. – № 18. – С. 97–104.

14. Пиріг Т. Ю. Вплив передексплуатаційних навантажень в процесі укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.13 “Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища”; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с.

15. Polak J., Zezulka P., Short crack growth and fatigue life in austenitic-ferritic duplex stainless steel // Fatigue Fract. Engng. Mater. Struct. – 2005. – Vol. 28. – P. 923–935.

16. Rice J. R. A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and cracks // J Appl. Mech. – 1968. – Vol. 35. – P. 379–386.

17. Юзевич В. М., Огірко О. І. Iнформаційна технологія оцінювання станів об’єктів із сталі в морському середовищі із сірководнем з використанням алгебри алгоритмів // Наукові записки (Українська академія друкарства). – 2012. – № 4 (41). – С. 160–172. 

18. Юзевич В. М., Байцар Р. І., Гунькало А. В. СУЯ: моделювання управління процесами // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. – № 574. – С. 123–126. 

19. Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування): дис. д-ра екон. наук: спец. 21.04.02 “Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності”. – К., 2015. – 478 с.

20. Юзевич В. М., Клювак О. В. Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства // Бізнес Інформ. – 2015. – №1. – С. 160–164.