шпінеліди

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СИНТЕЗУ НА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ CoNi ФЕРИТІВ

У  статті  досліджено  вплив  умов  проведення  синтезу  на  намагніченість  насичення  та коерцитивну  силу NiCo  феритів,  які  були  отримані  під  дією  низькотемпературної контактної нерівноважної плазми (КНП). Основними впливовими факторами є початковий рН розчину, температура обробки та тривалість плазмової обробки. Математичні рівняння адекватно  описують  отримані  залежності.  Результати  показали,  що  рН  реакційного середовища  є  параметром,  який  найбільше  впливає  на  магнітний  гістерезис  для  зразків, отриманих при обробці КНП.

Термодеградаційні ефекти у товстоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu- та Co-збагачених складів

Досліджено кінетичні залежності термоіндукованого дрейфу електричного опору в тов- стоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4 (Co-збагачений склад) та Сu0,8Ni0,1Co0,2Mn1,9O4 (Cu-збагачений склад).

Мінералогія і геодинамічні умови перетворення перидотитів з офіолітів Мармароської зони скель (Українські карпати)

Мета. Метою досліджень є вивчення петрографічних особливостей перидотитів офіолітів Мармароської зони скель, хімічного складу мінералів, встановлення термодинамічних параметрів їхнього перетворення, реконструкція геодинамічних обстановок становлення порід. Методи. Досліджено ділянки поширення перидотитів у басейні рік Мала і Велика Уголька (басейн р. Теребля) геокартувальним методом, лабораторне вивчення перидотитів охоплювало низку методів. Застосовано оптичні петрографічні методи.