швидкість

Адаптивна фільтрація параметрів руху об‘єкта у горизонтальній площині

Реалізована процедура використання алгоритму класичного фільтра Калмана для оцінки параметрів руху об’єкта, що маневрує. Застосування фільтра Калмана мотивовано необхідністю мінімізувати дисперсію оцінки вектора випадкового процесу. Результати оцінки параметрів руху обробляють згладжуючим алгоритмом Рауч–Тюнга– Штрібеля також з метою мінімізації дисперсії. Алгоритми Калмана та Рауча–Тюнга– Штрібеля можна застосовувати для використання в оцінці параметрів руху автомобіля, повітряного судна, бойового снаряду.

Зв'язок хімічного складу і фізичних властивостей гірських порід кори і мантії Землі та їх динамічні зміни в різних термобаричних умовах

Визначення фізичних параметрів геоматеріалів при високих термобаричних умовах необхідні в зв'язку з фундаментальними проблемами геології і геофізики, а також і для вирішення прикладних завдань, де особливо важливим є встановлення зв'язків між фізичними параметрами і хімічними компонентами гірських порід в термобаричних умовах, близьких до існуючих в надрах Землі. Метою роботи є вивчення особливостей впливу хімічних компонентів на пружні і густинні властивості магматичних і метаморфічних порід континентальної і океанічної літосфери за високих термобаричних умов.

Пружні модулі кристала сподумена при тисках до 2,0 Гпа

Ультразвуковим імпульсним методом у модифікованій твердофазній установці високого квазігідростатичного тиску до 2,0 ГПа у кристала сподумена в шістьох нееквівалентних кристалофізичних напрямках вивчено швидкості поздовжніх і поперечних хвиль, а також густини. На орієнтованих по кристалофізичних осях зразках кристала сподумена отримано по дві швидкості поперечних хвиль вздовж кожного з напрямків поширення хвилі (за різних напрямків зміщень у хвилі). Розраховано повний тензор пружних сталих кристала сподумена.
 

Особливості розподілу середніх швидкостей сейсмічних хвиль у насувних і піднасувних відкладах у межах Крукеницької підзони Більче-Волицької зони

Відомості про положення, форму, склад відкладів насуву необхідні також для підвищення точності структурних побудов при інтерпретації сейсмічних матеріалів. Внаслідок значної відмінності швидкостей в стебницьких (насунутих) і сармат-баденських (піднасувних) відкладах існує великий, при чому змінної величини горизонтальний градієнт швидкості в середовищі.

Теоретичний аналіз гідродинаміки руху гранул у вихрових грануляторах виробництва аміачної селітри та карбаміду

Запропоновано математичний розрахунок визначення гідродинамічних характеристик руху гранул у робочому просторі вихрового гранулятора, що є основним кінцевим процесом хімічної технології та формує властивості рядової та пористої аміачної селітри і карбаміду. Аналітично визначено складові повної швидкості руху гранул та вплив на них конструкції гранулятора. Проведено співставлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень.