сірка

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИСОЦІАЦІЇ H2S У НАДВИСОКОЧАСТОТНОМУ ПЛАЗМОТРОНІ

Проведено теоретичний аналіз гідродинамічних умов у плазмохімічному реакторі при тангенціальному подаванні газу. Показано, що внаслідок створення закрученого потоку в реакторі виникає градієнт тиску, завдяки цьому вздовж  вертикальної осі виникає зона розрідження, що сприяє виникненню плазмового розряду. На підставі проведених експериментальних досліджень плазмолізу сірководню в закрученому потоці  та аналізу зображень плазмового розряду з використанням монохроматичних світлофільтрів встановлено загальну структуру плазмового розряду.

Temperature and water effect on the oxidative desulphurization of straight-run diesel fraction with a high sulphur content

The effect of temperature and water:raw material ratio on the oxidative desulphurization of straight-run diesel fraction 553–623 K has been examined. The optimum values of temperature and diesel fuel:water ratio for the fuel containing 0.87 wt % of sulphuric compounds have been determined.

Investigation of straight-run diesel oil fractions with sulfur high content oxidative desulphurization

The article deals with desulphurization of straight-run diesel fractions by selective oxidation of sulphuric compounds with their further separation. The possibility of commercial diesel fuels production with sulphur content up to 0.2 mas % from straight-run fractions with sulphur content of 0.25–0.67 mas % has been shown.

Kinetic Regularities of High-Sulphuric Brown Coal Oxidative Desulphurization

The process of high-sulphuric brown coal oxidative desulphurization has been studied. The effect of grain size and oxidant linear rate on the process parameters has been determined. During the process the main part of pyritic sulphur is converted into hydrogen sulphide resulting in forming the gases with H2S high content which may be utilized or processed by the known methods

Знесірчення та застосування середньометаморфізованого кам’яного вугілля. 1. Встановлення оптимальних умов оксидаційного знесірчення

Знайдено умови, які забезпечують перебіг реакцій у кінетичній області між піритною сіркою середньометаморфізованого вугілля і паро-повітряною сумішшю. Розроблено експериментально-статистичну математичну модель та на її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу оксидаційного знесірчення кам’яного вугілля середнього ступеня вуглефікації. У знайдених оптимальних умовах здійснено знесірчення двох зразків коксівного вугілля, які будуть використані як компоненти вугільної шихти у виробництві спеціальних видів коксу.

Optimization of Oxidation Desulphurization of Power-generating Coal

An experimental statistic model of power-generating coal oxidative desulphurization has been developed and its adequacy has been proved. On the basis of the proposed model the desulphurization optimal conditions for three samples of power-generating coal were determined. The low-sulphur solid fuel with the content of general sulphur of 1.0–1.5 mas % was obtained under established optimal conditions.

Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 2. Вплив неорганічної частини

Вивчено вплив розмірів і характеру розподілу піриту та кількості неорганічної частини на ступені вилучення сірки з вугілля під час його оксидаційного знесірчення та збагачення. Порівняно ефективність процесів оксидаційного знесірчення різних зразків вихідного та збагаченого кам’яного вугілля.

Застосування некаталітичної оксидаційної десульфуризації для одержання дизельних палив з покращеними мастильними властивостями

Здійснено знесірчування дизельних фракцій внаслідок їх окиснення повітрям без каталізаторів за присутності води. Продукти окиснення сірчистих сполук з оксидату вилучали адсорбцією або комбінацією адсорбції та перегонки. Зразки знесірчених дизельних фракцій після оброблення їх лугом аналізували у відповідності до нормативних документів. Порівняно мастильні властивості вихідної сировини (прямогонна дизельна фракція і гідрогенізат), знесірченої прямогонної дизельної фракції (ЗПДФ), гідрогенізату з додатками ЗПДФ, а також двох зразків фр. 553–623 K, очищених за присутності води та без неї.

Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 1. Вплив органічної частини

Вивчено процес знесірчування різних типів вугілля внаслідок оброблення їх паро-повітряною сумішшю у реакторі з киплячим шаром за умов, що близькі до ізотермічних. Здійснено порівняння впливу чинників (температури і складу оксиданту), від яких залежить хімізм перетворення піриту, що міститься у вугіллі, на ефективність процесу знесірчування вугілля різних ступенів метаморфізму. Проведено порівняння знесірчування сухих і вологих зразків антрациту та бурого вугілля, що дало можливість запропонувати напрямки перетворення FeS2 бурого вугілля з одержанням сірководню