спеціалізовані процесори

Оптимізація відображення пам’яті програмних моделей спеціалізованих процесорів в архітектуру ПЛІС

Порушено проблеми ефективного відображення в архітектуру ПЛІС пристроїв пам’яті з довільним доступом, які входять до складу програмних моделей спеціалізо- ваних процесорів. На основі аналізу архітектури ПЛІС запропоновано підходи до ефективного відображення пам’яті, розроблено методи, алгоритми та програмні засоби.

Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”.

Висвітлено принципи побудови інструментальних засобів для дослідження характе- ристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон” та імплементованих у ПЛІС, що розміщена на платформі DE1-SoC фірми Altera. Подано структуру та описано організацію роботи інструментальних засобів та їх компонентів, зокрема послідовність синтезу та імплементації у ПЛІС процесорів опрацювання сигналів.

Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних

Розглянуто питання оптимізації жадібних алгоритмів, які можуть бути застосовані для оптимізації розміщення/маршрутизації між компонентами в обчислювальних системах у випадку, коли послідовності даних було отримано за допомогою комбі- наційного розподілу. Проаналізовано недоліки використання звичайного жадібного алгоритму і запропоновано його оптимізований варіант на основі упорядкованого матричного запису розміщень, який дає змогу підвищити швидкодію алгоритму у 2.7 разу для 482 унікальних елементів.