Інструментальні засоби для дослідження характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”.

2015;
: сс. 74 - 82
Автори: 
Мельник А. О., Цигилик Л. О., Майстренко М. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин, НВП “Інтрон”

Висвітлено принципи побудови інструментальних засобів для дослідження характе- ристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон” та імплементованих у ПЛІС, що розміщена на платформі DE1-SoC фірми Altera. Подано структуру та описано організацію роботи інструментальних засобів та їх компонентів, зокрема послідовність синтезу та імплементації у ПЛІС процесорів опрацювання сигналів. Сформовано порядок проведення досліджень характеристик процесорів опрацювання сигналів, генерованих системою високорівневого синтезу “Хамелеон”, на створених інструментальних засобах. Описано етапи дослідження про- цесора опрацювання сигналів на прикладі процесора швидкого перетворення Фур’є та виконано оцінювання його реальної продуктивності в різних варіантах реалізації, а саме за різної кількості задіяних паралельних АЛП процесора.

1. Хамелеон – система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів / Мельник А., Сало А., Клименко В., Цигилик Л., Юрчук А. // Радіоелектронні і комп’ютерні системи: наук.-техн. журнал Харківського аерокосмічного ун-ту. – 2009. – № 5. – С. 189–194. 2. Реалізація програмних спеціалі- зованих процесорів у реконфігуровних прискорювачах універсальних комп’ютерів / Мельник А., Сало А., Клименко В., Цигилик Л., Юрчук А. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2009. – № 658. – С. 69–77. 3. DE1-SoC User Manual, www.terasic.com, June 11, 2014. 4. AD7908/AD7918/AD7928 ADC datasheet, Analog Devices, Rev. D.