ПЕРЕВАЖАЮЧА МІКРОФЛОРА ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД ЛЬВІВЩИНИ

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Мікробіологічними методами аналізу природних та виробничих стічних вод визначено кількісний та якісний склад мікроорганізмів в них. Показано, що домінуючою мікрофлорою досліджуваних  вод  є  бактерії  роду Diplococcus, Sarcina, Bacillus, Pseudomonas,  синьо-зелені водорості  роду Oscillatoria,  а  також  дріжджі  роду Saccharomyces.  Для  ідентифікації мікроорганізмів  вивчались  морфологічні,  фізіологічні  та  культуральні  ознаки  колоній, що виросли  на  поживних  середовищах.  Зображено  характер  росту  колоній  мікроорганізмів  на м'ясо-пептонному агарі (для бактерій) та сусло-агарі (для дріжджів) в чашці Петрі.  

1. Zahorodnyuk K.YU (2010). Osobennosty razvytyya klassycheskykh tekhnolohyy ochystky vody v peryod hlobalʹnoho ékolohycheskoho kryzysa.  Vodopostachannya ta vodovidvedennya, 2, 36-43. [in Russian]

2. Salo T.L., Chornokozynsʹkyy A.V., Vashkulat M.P. (2008). Vplyv stichnykh vod mist na formuvannya yakosti vodnykh resursiv u baseyni serednʹoho Dnipra. Dovkillya ta zdorovʺya, 3(46), 76-78. [in Ukraine]

3. Zharykova H.H., Leonova Y.B., Bud D.S. (2009). Kachestvo pytʹevoy vody po mykrobyolohycheskym kryteryyam. Voda: khymyya y ékol., 3, 40-43. [in Russian]

4.  Honcharuk V.V., Rudenko A.V., Savluk O.S. (2008). Mikromitsety v pytniy vodi ta shlyakhy yiyi znezarazhennya. Dopovidi Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny, 11, 187-191. [in Ukraine]

5. Dvoretsʹkyy A.I. (2000). Vodna mikrobiolohiya. D.: RVV DDU. [in Ukraine]

6. Lyeonov V.YE., Sherstyuk V.H., Benʹ A.P. (2008). Tekhnolohiya ochyshchennya stichnykh vod z metoyu zakhystu hidrosfery: monohrafiya. Kherson: PP Vyshemyrsʹkyy V.S. [in Ukraine]

7. http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichni-karty/ekoloh...

8. Burya O.I., Kudina O.F. (2006). Voda – vlastyvosti, problemy ta metody ochyshchennya: monohrafiya. Dnipropetrovsʹk: Porohy. [in Ukraine]

9. Koval I., Starchevskyy V. (2020). Gas nature effect on the destruction of various microorganisms under cavitation action. Chemistry & Chemical Technology, 14(2), 264-270. 

10. Kovalʹ I. (2020). Vplyv kysnyu ta vuhlekysloho hazu na ochyshchennya vody vid bakteriy ta drizhdzhiv v kavitatsiynykh umovakh. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V.N. Karazina seriya «Ekolohiya», 22, 75-82. [in Ukraine]

11. Koval I. (2017). Microbial disaggregation with and without gas bubbling under cavitation conditions. The environment and the industry, 22, 56-60.

12. Slyusarenko T.P. (1984). Laboratornyy praktykum po mykrobyolohyy pyshchevykh proyzvodstv. M. : Lehkaya y pyshchevaya promyshlennostʹ.[in Ukraine]

13. Honcharuk V.V. (1994). Kontseptsyya uluchshenyya kachestva pytʹevoy vody v Ukrayne. Khymyya y tekhnolohyya vody, 16(5), 467-475. [in Ukraine]

14. Andronov V.A. (2006). Ekolohichno bezpechni systemy oborotnoho vodopostachannya pidpryyemstva. Kharkivsʹkyy navchalʹno-tekhnichnyy zbirnyk, 74, 190-195. [in Ukraine]

15. Blagorodnaya G.I., Dushkin S.S. (2006). Prirodnyye vody – mnogokomponentnyye geterogennyye sistemy. Kharkívs'kiy navchal'no-tekhníchniy zbírnik, 74, 207-210. [in Russian]

16. Kul'skiy L.A. (1991). Osnovy khimii i tekhnologii vody. K.: Zdorov'ye. [in Russian]