стирол

Ініціюючі та структуруючі властивості сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами

Вивчені ініціюючі властивості пероксидних сечовино-формальдегідних олігомерів. Для порівняння вивчено ініціюючу активність у процесі полімеризації стирену пероксидним олігомером на основі епоксидного олігомеру Epidian-5 та трет.-бутилгідропероксиду. Структуруючі властивості сечовино-формальдегідних олігомерів з пероксидними групами вивчено на прикладі ненасичених олігоестерів. Хімізм процесу утворення продуктів просторово-зшитої будови досліджено з використанням ІЧ-спектроскопії.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 2. інден-кумаронові смоли з епоксидними групами

З використанням легкої фракції кам‘яновугільної смоли та отриманої на її основі фракції, що википає за температур 423–463 К з додаванням стиролу і гліцидилметакрилату розроблений метод одержання інден-кумаронових смол з епоксидними групами (ІКСЕ). ІКСЕ отримані за радикальною коолігомеризацією з використанням як ініціатор монопероксидної похідної дигліцидилового етеру діоксидифенілпропану (ПО). Вивчена терміна стабільність ПО. Встановлено вплив кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та температуру розм.‘якшення ІКСЕ.

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 1. інден-кумаронові смоли з карбоксильними групами

Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інде-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції вивчено 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіонітрил) у вигляді 0,2М толуольного розчину.

Каталітична коолігомеризація стирену та дициклопентадієну: залежність виходу та властивостей від складу реакційної суміші

Досліджено процес катіонної коолігомеризації основних смолоутворюючих компонентів фракції С9 рідких продуктів піролізу вуглеводневої сировини: стирену та дициклопентадієну. Встановлено залежності виходу коолігомеру та його властивостей: середньої молекулярної маси, температури розм’якшення, ненасиченості, колірності, густини, від співвідношення стирен/дициклопентадієн у вихідній суміші.

Ультразвукова активація каталізаторів окиснювального дегідрування етилбензолу в стирол

Досліджено ультразвукове оброблення Fe2-Ві-Мо2-Ох каталізатора окиснювального дегідрування етилбензолу в стирол та порівняно його фізико-хімічні властивості з неактивованим каталізатором до і після роботи. Показано, що виготовлений з розчину солей і активований ультразвуком каталізатор має кращу активність та підвищує у порівняльних умовах вихід стиролу.

Кополімеризація пероксидних похідних монометакрилату дигліциділового етеру диоксидифенілпропану із стиролом

Вивчена реакція кополімеризації пероксидних похідних монометакрилату дигліциділового етеру диоксидифенілпропану із стиролом за температури 333 К у середовищі толуолу з використанням як ініціатор динітрилу азо-біс-ізомасляної кислоти та різного мольного співвідношення вихідних мономерів. Встановлені швидкості реакції та розраховані константи кополімеризації. Структура синтезованих кополімерів підтверджена хімічними та ІЧ-спектроскопічними методами дослідження