синтез

Synthesis, properties, functionalisation and applications of carbon nanotube: a state of the art review

The investigation of fullerenes and especially of carbon nanotubes (CNTs) has opened a totally new window for the development of polymer matrix composites with novel properties and applications. CNTs, which have a number of unexpected properties, both mechanical and electrical, seem to have huge potential as a filler, i.e. as a reinforcement in nanocomposites. With the discovery of carbon nanotubes, the research efforts have been initially concentrated on the better understanding of their processing conditions, modification, and properties.

Синтетичний підхід до одержання похідних D-глюкози: спектральний аналіз та антимікробні дослідження

З використанням методу ацілування синтезовано нові похідні метил 4,6-О-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозиду. Показано, що метил--D-глюкопіранозид селективно перетворюється на метил 4,6-O-(4-метоксібензіліден)--D- глюкопіранозид за реакцією з 4-метоксибензальдегід диметилформамідом з достатньо непоганим виходом. Використовуючи широкий спектр ацілюючих агентів, одержано ряд 2,3-ді-О-ацильних похідних цього продукту для визначення їх структури. Структуру синтезованих сполук підтверджено методами спектрального і елементного аналізу.

Синтез і характеристика полімерних смол на основі метилметакрилату і дивінілбензола

Полімеризацією суспензій з використанням суміші розчинників отримано пористі сферичні матеріали. Синтезовано пористі смоли на основі метилметакрилату і дивінілбензолу та визначено їх насипну густину, питома площу, об'єм пор, морфологію і відсоток набрякання. Показано, що система розчинників (толуол/гептан або метилетилкетон/циклогексан) значно впливає на властивості полімерів. Окрім того, відмінності в параметрах розчинності мономерів і розчинників впливає на морфологічну структуру кульок.

Синтез 3S-заміщених тріазино[5,6-b]індолів та 4-тіазолідинон-тріазино[5,6-b]індольних гібридних молекул з протипухлинною активністю

Здійснено синтез та скринінг протипухлинної активності 1,2,4-тріазино[5,6-b]індолів. При взаємодії 3-меркапто-1,2,4-траізино[5,6-b]індолів та N-арилхлороацетамідів одержано 3S-заміщені 1,2,4-тріазино[5,6-b]індоли. На основі 3-гідразино-1,2,4-тріазино[5,6-b]індолів отриано групу нових похідних 4-тіазолідинону. Вивчення протипухлинної активності семи синтезованих сполук здійснено на 60 лініях ракових клітин згідно протоколу NCI.

Синтез і дослідження реактивації фосфорильованої холінестерази четвертинними солями піридиній-альдоксиму

Вивчена взаємодія піридин-4(-3,-2)альдоксиму із 3-бром-N,N,N-тріалкіл-2-оксо(-гідроксіміно)-1-пропанамоній броміду. Склад і структура синтезованих сполук 4(-2,-3)-(гідроксімінометил)-1-[(2-оксо(гідроксіміно)-3-тріалкіламоній)пропіл)]піридиній дибромідів встановлені з використанням елементного аналізу, фізичних та хімічних методів. Синтезовані сполуки випробувані на їх активність як реактиватори фосфорильованої ацетилхолінестерази.