синтез

Синтез гетероциклічних халконів димерної структури на основі піридину

Синтезовано три нові гетероциклічні халкони, що містять піридиновий фрагмент. За допомогою ІЧ-спектроскопії, 1Н ЯМР та 13С ЯМР визначено їх хімічну структуру, і встановлено, що вони відносяться до сполук із загальною назвою α,ω-біс{3-(піридин-3-іл)-1-(феніл-4-окси)проп-2-ен-1-он}алкани. Халкони ‒ це димери, що мають симетричну структуру, і відрізняються довжиною алкільного проміжку (CnH2n, де n = 8, 10 або 12).

Електросинтез Ni-Co/гідроксиапатиту – каталізатора для виробництва водню – гідролізом водного розчину борогідріду натрію (NaBH4) Solutions

Електрохімічним методом синтезований каталізатор Ni-Co на основі гідроксиапатиту для виробництва водню з NaBH4. Показано, що електрохімічна комірка складається з джерела живлення постійного струму, карбонового анода і катода, і біполярної мембрани для розділення комірки на дві камери. Процес проводили за густини струму 61, 91 та 132 мА/см2 та тривалості електролізу 30, 60 та 90 хвилин. Проведено аналіз отриманих частинок за допомогою рентгенівської дифракції та скануючої електронної мікроскопії.

Синтез, характеристика і застосування композита на основі діатоміту для адсорбції аніонних барвників у водних розчинах

Композит поліанілін-діатоміт (ПАД) синтезовано in-situ полімеризацією аніліну та визначено його характеристику і показано застосування при адсорбції барвників реактивного червоного 120 (RR 120) та кислотно-синього (AB). Для одержання композиту очищений діатоміт змішували з розчином, що містить анілін, розчинений у 2М хлорній кислоті за кімнатної температури. Характеристику отриманого твердого продукту проведено за допомогою скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського аналізу та Фур‘є-спектроскопії.

СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕНЬ-ОРНАМЕНТІВ

Розроблено математичну модель синтезу зображень-орнаментів і програмно реалізовано редактор зображень-орнаментів, які базуються на теорії симетрії. У роботі показано фундаментальну роль симетрії. Проаналізовано, що методи теорії симетрії використовують в фізиці, хімії, біології та в техніці. З'ясовано, що симетрія базується на перетворенні та збереженні. Встановлено, що симетрична система базується на сукупності інваріантів, побудованих згідно з певних правил. Показано, що симетрія бордюрів і симетрія сітчастих орнаментів використовують в орнаментах.

Cинтез та in silico прогноз антигіпертензивної активності нових основ манніха, що містять фрагмент 1,2,4-тріазолу

У рамках наших постійних досліджень щодо потенційних антигіпертензивних агентів серед похідних морфоліну та піперидину було розроблено та синтезовано 10 нових цільових сполук, що містять 1,2,4-тріазольний та морфоліновий або піперидиновий фрагменти. Проведені докінгові дослідження з метою пошуку біологічно активних речовин антигіпертензивної дії. Результати in silico досліджень свідчать, що всі синтезовані сполуки є перспективними інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту і належать до 4 та 5 класів токсичності згідно класифікації OECР.

КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ АКЕРМАННА

Методи синтезу контролерів, які базуються на використанні частотних характеристик або кореневого годографа, вважаються класичними або традиційними. Частотні методи доступні в практичному застосуванні, тому більшість систем керування проектуються саме на основі різних модифікацій цих методів. Відмінною особливістю цих методів є так звана робастність, що означає нечутливість характеристик замкненої системи до незначних похибок моделі реальної системи.

Синтез і теоретичні протипухлинні дослідження деяких нових моноаза-10н-фенотиазинових та 10н-феноксазинових гетероциклів

Синтезовано ряд нових 3-амінопохідних 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину та 3-хлор-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину та визначено їх протипухлинну активність. Синтезовані сполуки проаналізовані УФ-, 1H ЯМР-спектроскопією, спектроскопією Фур‘є та елементним аналізом. На основі фізико-хімічних властивостей за методом in silico виявлено, що проміжні продукти 3-хлор-10Н-піридо[3,2-b][1,4]бензоксазину і 3-хлор-10H-піридо[3,2-b][1,4]бензотіазину, та їх карбоксиамідні похідні не порушують правила Ліпінського.

СИНТЕЗ N-КУМІНПОХІДНИХ ІМІДІВ ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ С4

В останні роки інтенсивно розвивається хімія матерілівбіомедичного призначення. Це обумовлено необхідністю створення нового покоління біосумісних композитів для одержання імплантантів, ефективних систем для цільової доставки ліків,засобів діагностики та підкладок для інженерії тканин. З цією метою використовуються різноманітні функціональні полімери, які здатні у м'яких умовах іммобілізувати та контрольовано вивільняти синтетичні лікарські субстанції, нуклеїнові кислоти, протеїни та інші біополімери.

Застосування методу генетичного алгоритму для аналізу і синтезу електромеханічних систем

Один із методів вирішення задач аналізу та синтезу електромеханічних систем (ЕМС) є використання підходів штучного інтелекту, а саме методу генетичного алгоритму (ГА). Оригінальність описаного у статті підходу полягає у застосуванні моделей дробового порядку для вирішення такого роду задач. В розроблених алгоритмах процедур аналізу та синтезу ЕМС запропоновано використовувати функцію якості, та, контролюючи результат після кожної ітерації, отримувати бажане значення відхилення результатів.

Синтез та фотодинамічні властивості колоїдних розчинів срібла

Наведено результати дослідження впливу електромагнітного випромінювання на зміну геометричної форми сферичних наночастинок срібла, отриманих методом фотостимульованого відновлення іонів срібла із сольового розчину (AgNO3). Показано, що використання світлових потоків є ефективним способом модифікації геометричних параметрів отриманих наночастинок завдяки їхній властивості поглинати випроміню- вання певної довжини хвилі. Це дає змогу зміщувати робочий діапазон довжин хвиль до довгохвильовішої області спектра.