тепломасоперенесення

Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроб- лено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.

Математична модель зв'язку деформаційно-релаксаційних процесів у капілярно-пористих матеріалах з параметрами внутрішнього і зовнішнього тепломасоперенесення

Синтезовано математичну модель зв’язку деформаційно-релаксаційних процесів у капілярно-пористих матеріалах з процесами зовнішнього та внутрішнього тепломасоперенесення.

In the article synthesized mathematical model of interrelation between deformation- relaxational processes in canillary – porous bodies and processes of internal and external mass head transfer.

Числове моделювання неізотермічного вологоперенесення у середовищах з фрактальною структурою

Розглянуто фрактальну модель неізотермічного вологоперенесення у капілярно- пористих матеріалах, що описується системою диференціальних рівнянь у частинних похідних з дробовим порядком. Різницевим методом отримано числовий розв’язок задачі для різних значень дробової похідної.

Numerically investigating the effects of slip and thermal convective on nanofluid boundary layer past a stretching/shrinking surface

The study is focusing on the steady boundary layer flow, heat and mass transfer passing through stretching/shrinking sheet immersed in nanofluid in the presence of the second order slip velocity and thermal convective at the boundary.  The governing partial differential equations are converted into ordinary differential equations by applying the similarity variables before being solved computationally using bvp4c function in Matlab software.  The results of skin friction, heat transfer as well as mass transfer coefficient on the governing parameter such as the first ord

Процеси тепломасопереносу при сушінні столового буряка

Основною сировиною, яка має високий вміст бетаніну з антиоксидантними властивостями, є червоний столовий буряк. Важливим акцентом при переробці антиоксидантної сировини методом сушіння є зниження енергозатрат на процес зневоднення, максимальне збереження біологічно активних речовин та зниження собівартості кінцевого продукту. Сушіння - це складний і енергоємний процес. Тому для оптимізації витрат енергії при сушінні та підбору раціональних режимів зневоднення необхідно застосовувати розрахунковий аналіз тепломасообміну на основі адекватних математичних моделей.

PROCESSES OF HEAT AND MASS TRANSFER IN GAS AND HEAT PROTECTIVE SUIT WITH ICE-WATER COLD-STORAGE ACCUMULATORS

The article dwells on the mathematical model of heat and mass transfer processes in „environment-protective clothing-human” system which takes into account simultaneous penetration of ambient heat and toxic chemicals in the multi-layer membrane of garments with air gap. On the basis of this model, the parameters of a gas and heat protective suit are reasonably defined.

Mathematical simulation of hight-temperature drying of wood

Здійснено математичне моделювання процесів тепломасоперенесення і в’язкопружного деформування у гігроскопічних капілярно-пористих матеріалах зі змінними анізотропними тепломеханічними характеристиками, що має важливе значення для раціонального вибору та обґрунтування енергозбережних технологій високотемпературного сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції.

Кінетика фільтраційного сушіння амофосу

The paper is dedicated to theoretical and experimental investigation of the kinetics of ammophos filtration drying. On the basis of experimental investigations, the criterial dependencies for determination of heat-and-mass transfer are received and the analogy between external heat transfer and mass transfer is determined. Розглядаються теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтра- ційного сушіння амофосу.

Моделювання тепло-масообмінних процесів під час фільтраційного сушіння струганого березового шпону

A process of filtration drying of packed birch veneer is proposed. Experimentally determined heat-and-mass transfer coefficients depending on the speed of the thermal agent and presented in the form of criterial equations. Coefficient of internal diffusion of moisture from veneer sheets is determined and set its dependence on temperature. Запропоновано процес фільтраційного сушіння березового шпону у пакеті. Експериментально визначені коефіцієнти тепло- та масопередачі залежно від швидкості руху теплового агента представлені у формі критеріальних рівнянь.

The mathematical modeling of convective process of wood drying with taking into account phase transitions boundaries

The mathematical model of heat and mass transfer in capillary-porous bodies for drying with taking into account the zone of evaporation movement is given in the work. The analytical solutions of nonlinear problems of heat and mass transfer for unsteady regimes of drying are received. The effect of duration of drying regimes on the temperature of phase transition in wood is investigated