thiosulfoesters

Mодифікація алкілових естерів 4-амінобензентіосульфокислоти сим-триазиновим фрагментом та дослідження їх рістрегулювальної активності

Досліджено ацилювання аміногрупи алкілових S-естерів 4-амінобензентіосульфокислоти ціанурхлоридом. Серію естерів із триазиновим фрагментом було синтезовано та охарактеризовано елементарним аналізом, 1H-ЯМР та ІЧ-спектроскопією. Досліджено рістрегулювальну активність синтезованих сполук. Визначено певний вплив структури тіосульфоестерів на їх рістрегулювальну активність.

МОДИФІКАЦІЯ БЕНЗИЛФТАЛІМІДУ ТІОСУЛЬФОНАТНИМ ФРАГМЕНТОМ ТА ВІРТУАЛЬНИЙ СКРИНІНГ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОДЕРЖАНИХ ТІОСУЛЬФОЕСТЕРІВ

Циклічні іміди є привілейованими фармакофорами та важливими будівельними блоками для синтезу ліків, агрохімікатів, сучасних матеріалів та полімерів. Ряд цінних природних продуктів містять у своїй структурі імідний фрагмент, зокрема міграстатин, лампролобін, юлокротін, кладоніамід А. Фталімід містить імідну структуру -CO-N (R) -CO-, що є одним із чинників біологічної активності цієї сполуки та вказує на її фармацевтичну корисність.

Дослідження взаємодії солей тіосульфокислот з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном

The nucleophilic substitution of halogens in 2,3-dichlor-1,4-naphtoquinone with salts of aliphatic, aromatic and heterocyclic thiosulfonic acids have been researched. 
Досліджено нуклеофільне заміщення галогенів у 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноні солями аліфатичних, ароматичних та гетероциклічних тіосульфокислот. 
 

Синтез нових типів сульфуровмісних похідних моносахаридів

The novel sugar-containing thiosulfoesters were prepared from the natural compound – glycidylgalactose. The synthesis techniques of arylsulfonic acids sugar-containing thioesters were developed and worked out on the basis of the model compound – 2-butoxymethylthiirane. 
<br>
Синтезовано нові сахаридовмісні тіосульфоестери на основі сполуки природного походження – гліцидилгалактози. Методики синтезу сахаридовмісних тіоестерів аренсульфонових кислот розроблено та відпрацьовано на основі модельної сполуки – 2-бутоксиметилтіїрану.