топлення

Технологія виготовлення стінових каменів із застосуванням полімерного зв’язуючого

Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.

Термодинамічні властивості розчинів хлорпохідних 2-метил-5-арилфуран-3-карбоксильних кислот в органічних розчинниках

Експериментально визначено температурні залежності розчинності 2-метил-5-(2-хлор-5-трифторметилфеніл)-фуран-3-карбонової та 2-метил-5-(2,5-дихлорфеніл)-фуран-3-карбонової кислот в ацетонітрилі, диметилкетоні, ізо-пропанолі та етилацетаті. Розраховані ентальпії плавлення досліджених речовин та їх ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Встановлено рівняння зв’язку концентрації насиченого розчину з величинами ентальпії і ентропії розчинності за 298 К. Виявлений компенсаційний ефект змішування досліджених кислот зі всіма розчинниками, що містять карбонільну групу.

Вплив швидкості охолодження в процесі кристалізації на топлення поліпропіленів різної хімічної будови

За допомогою диференційної скануючої калориметрії (ДСК) та оптичної мікроскопії досліджено топлення поліпропіленів різної хімічної будови (ізотактичний гомополіпропілен, блок- і статистичні кополімери на основі пропілену і поліпропілену, прищепленого малеїновим ангідридом). Встановлено, що топлення і кристалічна структура поліпропілену та його кополімерів залежать від швидкості кристалізації, хімічної природи комономерних одиниць та регулярності їх розташування в основному ланцюгу поліпропілену.