Технологія виготовлення стінових каменів із застосуванням полімерного зв’язуючого

2020;
: сс. 88 - 92
1
Oles Honchar Dnipro National University
2
Oles Honchar Dnipro National University
3
Oles Honchar Dnipro National University
4
Oles Honchar Dnipro National University

Показана проблема утворення та пошуку шляхів утилізації відходів очисних споруд та запропонована технологія їх термічного оброблення та використання як сировинний компонент при виготовленні стінових каменів. Як зв’язуюче запропоновано використовувати поліетилен низького тиску.

 1. Napier T.: Construction Waste Management. https://www.wbdg.org/resources/construction-waste-management
 2. Khodakarami M., Alagha L.: Polym-Plast. Technol., 2017, 56, 2019. https://doi.org/10.1080/03602559.2017.1298800
 3. Cousins K.: Polymers in Building and Construction. СhemTec Publishing, 2002.
 4. Rahim N., Salehuddin S., Ibrahim N. et al.: Adv. Mater. Res., 2013, 701, 265. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.701.265
 5. Okeyinka O., Oloke D., Khatib J.: Int. J. Civil Environ. Eng., 2015, 9, 1570.
 6. Werle S., Wilk R.: Renew. Energ., 2010, 35, 1914. https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.01.019
 7. Shevchuk V., Chebotʹko K., Razgulyayev V.: Biotekhnolohiya Oderzhannya Orhanomineralʹnykh Dobryv iz Vtorynnoyi Syrovyny. EkoBioTekh, Kyiv 2001.
 8. Likhachova A., Beskostaya L., Shybeka L.: Tezy dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Suchasni problemy nano-, enerho- ta resursozberihayuchykh i ekolohichno oriyentovanykh khimichnykh tekhnolohiy”. Ukraine, Kharkiv 2010, 310.
 9. Levytskaya Ye.: Visnyk Nats. Tekhn. Univ. “KPI”, 2012, 63, 67.
 10. Franus M., Barnat-Hunek D., Wdowin M.: Environ. Monit. Assess., 2016, 188, 10. https://doi.org/10.1007/s10661-015-5010-8
 11. Metody vyznachennya vodopohlynannya, hustyny i morozostiykosti budivelʹnykh materialiv i vyrobiv. DSTU B V.2.7-42-97, Kyiv, Derkommistobuduvannya Ukrainy, 1997, 19.
 12. Materialy stinovi. Metody vyznachennya hranytsʹ mitsnosti pry stysku i zhyni. DSTU B V.2.7-248:2011, Kyiv, Minrehion Ukrainy, 2012, 18.
 13. Dvorkin L., Dvorkin O.: Stroitelnyie Vyazhuschie Materialy. Infra-Inzheneriya, Moskva 2011.
 14. http://chemtech-bayern.com.ua/uk/statti/168.
 15. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6691.html
 16. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=25433
 17. http://metmk.com.ua/113spr_alum.php
 18. https://uk.wikipedia.org/wiki/Zalizo