вуглецеві нанотрубки

Вплив попередньо приготовлених і очищених багатостінних вуглецевих нанотрубок на рідкофазне аеробне окиснення вуглеводнів

Представлені прості кінетичні підходи до вивчення впливу багатостінних вуглецевих нанотрубок (MWCNT) на аеробне окиснення вуглеводнів та запропоновано реальні прийнятні механізми процесу. Як модель використано аеробне рідкофазне низькотемпературне окиснення етилбензену у присутності багатостінних вуглецевих нанотрубок. За допомогою кінетичного аналізу визначено, що каталітична дія пов’язана з наявністю сполук заліза у внутрішніх каналах MWCNT.

Polymer nanocomposite films embedded carbon nanotubes

The conductive nanocomposite films on the basis of reactionary copolymers with embedded carbon nanotubes were received. The percolation threshold of obtained nanocomposites was determined and it was shown that its value depends on the size of specific surface of nanotubes, composition and conditions of composite obtaining. Одержано струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційноздатних кополімерів з вбудованими вуглецевими нанотрубками.

Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами CuS

Одержано тонкі струмопровідні нанокомпозитні плівки на основі реакційно-
здатних кополімерів з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та
синтезованими in situ нанокристалами CuS. Досліджено струмопровідні та оптичні
властивості одержаних нанокомпозитів. Оптичні спектри нанокомпозитних плівок у
видимій та близькій ультрафіолетовій області підтверджують формування нано-
кристалів CuS в полімерній матриці. Результати свідчать, що у випадку наповнювачів з
однаковим типом провідності (p-провідність) спостерігається їх синергетичний вплив

Вплив ультразвукової обробки на структуру вуглецевих нанотрубок в полімерних нанокомпозитах

Показано, що при виробництві нанокомпозитів полімер/вуглецеві нанотрубки реалізовані два типи процесів агрегації нанонаповнювачів, зокрема формування нанотрубних пучків та їх вигин. Перший із зазначених процесів реалізується при вмісті вуглецевих нанотрубок більшому ніж поріг перколяції. Ультразвукова дія поширюється лише на агрегацію вуглецевих нанотрубок другого типу.

Синергетика утворення структури і властивості нанокомпозитів поліпропілен/вуглецеві нанотрубки

Показано, що агрегація (утворення переплутаних клубків) вуглецевих нанотрубок починається при дуже малому їх вмісті. Цей чинник значно понижує ступінь підсилення нанокомпозитів полімер/вуглецеві нанотрубки. Проведено оцінювання основних параметрів, які впливають на модуль пружності вказаних нанокомпозитів. Теоретичні розрахунки показали високий потенціал нанокомпозитів, наповнених нанотрубками.

Поступ у застосуванні вуглецевих нанотрубок в прогресивнх паливних елементах

В роботі показано застосування вуглецевих нанотрубок для підвищення ефективності паливних елементів з протонно-обмінною мембраною. Проведено дослідження матеріалу, який може знайти потенційне застосування в паливному елементі як альтернатива існуючим на сьогодні вуглецевим нанотрубкам.

Антиокиснювальні властивості деяких нановуглецевих компонентів, інтегрованих в полімерні матеріали (огляд)

Коротко описаний стан досліджень, які проводяться в світі, стосовно аспектів впливу фулеренів та вуглецевих нанотрубок (ВНТ) на міцність різних полімерних композицій за жорстких термоокиснювальних умов. Показано, що для покращення термічних та механічних властивостей полімерів найбільш доцільно використовувати фулерени та ВНТ. Фулерени С60, С70, фулеренова сажа та ВНТ вводять в полімерну матрицю для попередження її термічної та термоокиснювальної деструкції, а також фотоокиснювальних процесів.