в’язкість

Високов’язка нафта: огляд

Розглянуто актуальну проблему видобутку та переробки важких високов’язких нафт в Україні та світі. Встановлено, що основні запаси важких високов’язких нафт у світі розміщені в Південній і Північній Америці, на Близькому Сході, а в Україні – у східних регіонах. Проаналізовано різноманітні класифікації важких високов’язких нафт, які використовують як в Україні, так і у світі. Розглянуто основні способи видобування важких високов’язких нафт, зокрема кар’єрний, шахтний і свердловинний. Здійснено огляд технологічних процесів переробки важких високов’язких нафт.

Investigation of rheological properties of graphene oxide and its nanocomposite with polyvinyl alcohol

Abstract. This paper focuses on the rheological properties of graphene oxide (GO) and its nanocomposite with polyvinyl alcohol (PVA). The purpose of this paper is to compare the mechanical properties of these materials. GO is a nanomaterial that has been widely studied in engineering. The comparison of its rheological properties with those of its nanocomposite with PVA has been required. Rheology is an appropriate method for the comparative investigation of the mechancial behavior of these materials.

Розроблення зміцнених біоактивних кальційфосфатосилікатних ситалів для кісткових імплантатів

Проаналізовано накопичений досвід у напрямку створення біоактивних ситалів для кісткових імплантатів та методів їх зміцнення. Обрано склади та синтезовано модельні стекла, досліджено взаємозв’язок кристалізаційної здатності та в’язкості ситалів. Синтезовано композиційні матеріали на основі ситалів і діоксиду цирконію, досліджено їх механічні властивості та встановлено перспективність їх використання при створенні кісткових імплантатів.

Реологічні властивості системи водна дисперсія полімеру–целюлозний загусник

Запропоновано спосіб модифікації полімерних водних дисперсій за допомогою загусників, а саме естерів целюлози. Досліджено вплив природи плівкоутворюючого агенту на реологічні властивості системи за різного ступеню деформації зсуву. Визначено структурно-механічні та реологічні властивості досліджуваних систем. Встановлено, що гідроксиетилцелюлоза є кращим загусником у порівнянні з карбоксиметилцелюлозою. Гідроксиетилцелюлоза надає двокомпонентним системам більш чітко визначені псевдопластичні властивості, що полегшує виробництво та застосування фарб.

Біосумісні гелеподібні форми лікарських засобів на основі розчинів полісахариду хітозану в присутності спиртів

Запропоновано підхід до одержання пружно-в‘язких систем на основі хітозану без зшиваючих агентів, суть якого полягає у формуванні додаткової сітки фізичних зв‘язків внаслідок введення низькомолекулярного модифікатора – етанолу або гліцерину. Встановлено, що структуроутворення хітозану в розчині супроводжується формуванням додаткової сітки фізичних зв‘язків, вузлами якої є агрегати молекул хітозану, сформовані у змішаному розчиннику оцтова кислота-вода-гліцерин або оцтова кислота-вода-етанол.

Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смоли

Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду на процес структурування ненасичених поліестерних смол. На підставі ротаційної віскозиметрії виявлено, що введення полівінілхлориду в кількості 2-5 мас.ч. пришвидшує наростання значення в’язкості досліджуваних систем, що обумовлено впливом полімерного модифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій між компонентами системи. Встановлено, що введення полівінілхлориду в композиції на основі ненасичених поліестерних смол зменшує як час гелеутворення, так і час мікрогелеутворення.

Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спирту

Розроблено новий спосіб одержання структурованих водостійких плівок на основі полівінілового спирту (ПВС) та модифікованого монтморилоніту. Досліджено вплив  бури, рН-середовища та вмісту модифікованого монтморилоніту на реологічні характеристики ПВС, а також водопоглинання плівок на його основі. Встановлено, що вміст модифікатора та рН середовища для розчинення ПВС суттєво впливають на в'язкісні та експлуатаційні характеристики досліджуваного композиту. Показано, що механічні властивості та водостійкість плівок одержаних в кислому середовищі є найвищими.

Вплив електролітів на реологічні властивості шлікерів із глин різного мінералогічного складу

The experimental researches of regulation of rheology properties of clay mixture by using to clays the additives of mineral and organiccontained electrolytes in ceramics technology are given.  Подано експериментальні дослідження регулювання реологічних властивостей шлікерів за допомогою використання до глин добавок мінеральних і органовмісних електролітів у технології кераміки.

Фізико-хімічні закономірності модифікування ненасичених поліестерів полівінілхлоридом

Досліджено фізико-хімічні закономірності модифікування ненасичених поліес-
терних смол полівінілхлоридом у присутності діестерфталатних пластифікаторів.
Встановлено вплив компонентного складу на особливості морфологічних змін та
характер міжмолекулярних взаємодій у модифікованих поліестерних композиціях.
Досліджено вплив полівінілхлориду і дибутилфталату на кінетику зміни в’язкості
модифікованих поліестерних композицій. Виявлено, що характер термомеханічних
кривих значною мірою залежить від компонентного складу модифікованих поліес-