Вплив електролітів на реологічні властивості шлікерів із глин різного мінералогічного складу

Authors: 

Солоха І., Пона М., Боровець З., Кучарська Л.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології силікатів 

The experimental researches of regulation of rheology properties of clay mixture by using to clays the additives of mineral and organiccontained electrolytes in ceramics technology are given.  Подано експериментальні дослідження регулювання реологічних властивостей шлікерів за допомогою використання до глин добавок мінеральних і органовмісних електролітів у технології кераміки.

1. Галабутская Е.А. “Система глина – вода”. Учебное пособие по спецкурсу технологии керамики для студентов химико-технологического факультета. – Львов, 1962. 2. Гальперина М. Г., Колышкина Н. В. Иследование реологических свойств глинистых шликеров. – В. сб.: Исследование по разроботке новых составов масс, глазурей и красителей. – М.: Гос. науч.-исслед. ин-т строит. керамики, 1983. – Вып. 53. – с. 5 – 16. 3. Дубинина Е. С. “Разработка составов и технологии хозяйственно-бытового фарфора на основе природного сырья Республики Казахстан”: автореф. РК. Шымкент, 2010. – 21 с.