ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Harasymiv T. "Legal problems and prospects of higher education modernization in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/legal-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано правові проблеми та визначено перспективи модернізації вищої освіти в Україні у контексті глобальних трансформацій сучасного освітнього простору. Окреслено умови, що сприятимуть ефективності функціонування вищої освіти в Україні, повинне на таких трьох основних засадах, а саме: 1) нормативно-правовому забезпеченні навчально-виховного процесу модернізації вищої освіти, його відповідності кращим світовим й загальноєвропейським стандартам; 2) відповідній матеріальній та соціальній базі – як стабільному чиннику реалізації стратегічного плану ефективності якості освіти; 3) змістовому наповненні якісної вищої освіти, що врахуватиме як національні здобутки, так і сучасні світові стандарти. Виокремлено три визначальні напрями модернізації вищої освіти, а саме: 1) системне удосконалення національного освітнього простору, зокрема правої бази розвитку вищої освіти; 2) використання досвіду накопиченого попередньою системою вищої освіти та гармонізації її із міжнародними стандартами у цій сфері, запровадження кращих практик країн світу; 3) вироблення ефективної освітньої системи закладів вищої освіти, що відповідає сучасним глобалізаційним викликам й запитам соціуму. Висновується, що вища освіта у нових соціально-економічних умовах набуває високого статусу, позаяк саме вона допомагає переходу до інформаційного суспільства, визначаючи пріоритети розвитку сучасної європейської правової держави, в якій основним стратегічним резервом є високоосвічена молодь.

1.    Kozlovets A. (2011). Ukrainska vyshcha osvita v dyskursi hlobalizatsiinykh protsesiv. Innovatsii u vyshchii osviti: problemy, dosvid, perspektyvy [Ukrainian higher education in the discourse of globalization processes. Innovations in higher education: problems, experience, prospects]. Za red. P. Yu. Saukha. Zhytomyr: Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. Kyiv: Pedahohichna dumka. S. 18 – 32.

2.    Bohush L. Rozvytok systemy osvity Ukrainy v ramkakh stratehii pidvyshchennia yakosti yii posluh ta konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky [Development of the education system of Ukraine in the framework of the strategy of improving the quality of its services and the competitiveness of the national economy]. URl: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova9/subor/Bogush... (data zvernennia: 1.09. 2021).

3.    Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine "On Higher Education"]. vid 1 lypnia 2014 roku № 1556-VII. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (data zvernennia: 1.09. 2021).

4.    Harasymiv T. Z., Chornopyska V. Z., Kucherenko N. V. (2021). Aksiolohichni zasady suchasnoi universytetskoi osvity: pravovi pidkhody [Axiological principles of modern university education: legal approaches Axiological principles of modern university education: legal approaches]: monohrafiia. Lviv : SPOLOM.192 s.

5.    Shynkaruk V. Osnovni napriamy modernizatsii struktury vyshchoi osvity Ukrainy [The main directions of modernization of the structure of higher education in Ukraine]. Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. http://www.mon.gov.ua.