ПРОБЛЕМА КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Beck U. "The problem of codification of labor legislation of Ukraine: theoretical and legal aspects"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/proble...

Автори:
1
кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано проблему кодифікації трудового законодавства України як особливу форму систематизації права. Визначено, що кодифікація трудового законодавства характеризується наступними особливостями: це діяльність компетентних державних органів, тобто державна діяльність, результат якої має бути належним чином санкціонований і введений в дію за допомогою правових інструментів, які узгоджуються в єдиному механізмі запровадження цього результату в життя, тобто мати офіційний характер; кінцевим результатом такої діяльності є новоутворений кодифікований акт, який буде містити правові норми, що були належними способами та методами системно оброблені, при цьому діючі норми, які є дієвими та ефективними, упорядковуються та вносяться в цей акт, а застарілі норми – скасовуються і замінюються новими, тобто наслідком такої діяльності є впорядкування змісту та форми законодавства; зведений кодифікований акт може мати зовнішню форму у вигляді кодексу, положення, статуту; кодифікований акт повинен мати вищу юридичну силу порівняно з іншими нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини у даній сфері, а також нормативно-правові акти, що будуть створюватись в майбутньому, повинні відповідати основному кодифікованому акту задля уникнення колізій та прогалин.

У статті висновується, що кодифікація як вид систематизації трудового законодавства широко використовується у правовій системі України. Одним з прикладів цього може стати діяльність щодо розробки, прийняття та введення в дію нового Трудового кодексу України. Формування та становлення системи трудового права України здійснюється і шляхом безпосередньо кодифікації. Досліджувана діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у процесі розвитку трудового законодавства.

1. Komarov S. A. (1998). Obshchaia teoryia hosudarstva y prava [General theory of state and law]. Moskva. 416 p.

2. Nersesiants V. S. (1999). Obshchaia teoryia prava y hosudarstva [General theory of law and the state]. Moskva. 430 p.

3. Lyvshyts R. Z. (1992). Sovremennaia teoryia prava [Modern theory of law]. Moskva, 1992. 484 p.

4. Lazarev V. V. (2001). Teoryia prava y hosudarstva [Theory of law and the state]. Moskva. 576 p.

5. Tomashevskyi K. L. (2009). Ocherky trudovoho prava [Essays on labor law]. Mynsk. 336 p.

6. Molodtsov M. V. (1985). Systema sovetskoho trudovoho prava y systema zakonodatelstva o trude [The system of Soviet labor law and the system of labor legislation]. Moskva, 1985. 175 p.

7. Khokhlov E. B. (1996). Subъektyvnoe trudovoe pravo v systeme prava [Subjective labor law in the legal system]. Pravovedenye. № 2. P. 54–70.

8. Melnykova V. H. (2004). Systema trudovoho prava Rossyiskoi Federatsyy [The system of labor law of the Russian Federation]: dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.05: Tomsk. 181 p.

9. Bolotina N. B. (2008). Trudove pravo Ukrainy [Labor law of Ukraine]: pidruchnyk. 5-te vyd., pererob. i dop. Kyiv: Znannia. 860 p.

10. Lytvynenko Ye. Yu. (2017). Aktualni problemy kodyfikatsii administratyvnoho zakonodavstva v yevropeiskykh krainakh [Current problems of codification of administrative legislation in European countries]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. Spetsvypusk, Ch. 2. P. 130–135.

11. Shemshuchenko Yu. S. (2001). Yurydychna entsyklopediia [Legal encyclopedia]: v 6-ty t. T. 3. Kyiv. 792 p.

12. Rohach O. Ya. (2003). Kodyfikatsiini akty v systemi zakonodavstva Ukrainy [Codification acts in the system of legislation of Ukraine]: avtoref. dys. na zdob. nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen». Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. Kyiv. 19 p.

13. Fedorov I. O. (2006). Kodyfikatsiia administratyvno-deliktnoho zakonodavstva [Codification of administrative tort law]: monohrafiia. Zaporizhzhia: VPO Zaporizhzhia. 321 p.

14. Kerymov D. A. (1991). Kultura y tekhnyka zakonodatelstva [Culture and technology of legislation]. Moskva. 160 p.

15. Rabinovych P. M. (1994). Osnovy zahalnoi teorii prava i derzhavy [Fundamentals of the general theory of law and the state]. Kyiv. 236 p.

16. Skakun O. F. (2010). Teoriia prava i derzhavy [Theory of law and the state: a textbook]: pidruchnyk. 2-he vyd. Kyiv: Alerta. KNT; TsUL. 520 p.

17. Shemshuchenko Yu. S. (2007). Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy [Codification of the legislation of Ukraine]: teoriia, metodolohiia, tekhnika. Kyiv. 208 p.

18. Chashyn A. N. (2010). Teoryia yurydycheskoi systematyzatsyy [Theory of legal systematization]. Moskva. 208 p.

19. Surilov O. V. (1998). Teoriia derzhavy i prava [Theory of state and law]. Odesa. 224 p.

20. Ksenofontov V. V. (2003). Systematyzatsyia rosyiskoho zakonodatelstva [Systematization of Russian legislation]: pryntsypы y protsedurы. Moskva. 186 p.

21. Kabryiak R. (2007). Kodyfykatsyy [Codifications]. per. s fr. I. V. Holovko. Moskva: Statut. 476 p.

22. Pohorielov Ye. V. (2000). Kodyfikatsiina diialnist v pravovii systemi Ukrainy (zahalnoteoretychnyi aspekt) [Codification activity in the legal system of Ukraine (general theoretical aspect)]: dys. na zdob. nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen». Kharkiv. 152 p.

23. Hryshchuk V. K. (1985). Ystoryia kodyfykatsyy zakonodatelstva razvytoho sotsyalyzma (na materyalakh Ukraynskoi SSR) [History of codification of the legislation of developed socialism (on materials of the Ukrainian SSR)]: avtoreferat dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.01 Teoryia y ystoryia hosudarstva y prava. Ystoryia polytycheskykh y pravovыkh uchenyi. Kyev: B. y. 19 p.