Адвокатське самоврядування в контексті судово-правової реформи в Україні

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Khristyna Didukh. Advocate self-government in the context of judicial reform in Ukraine.

1
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького

У статті розкрито проблеми концептуалізації та інституалізації адвокатського са- моврядування в контексті судово-правової реформи в Україні, запропонувати напрями реформування його організаційних і функціональних основ. Окреслено принципи ін- ституційного розвитку адвокатського самоврядування: єдність адвокатських об’єднань, що діють у межах держави; організацію діяльності на основі партнерства із органами державної влади; удосконалення інституту адвокатури на базисі міжнародних принци- пів й стандартів як у галузі надання правничої допомоги, так і в сфері адвокатської дія- льності; позиціонування адвокатури як самоврядної незалежної організації, що підпо- рядкована інтересам/запитам не державницького апарату, а соціуму (громадянському суспільству), спрямованої на забезпечення положень ст. 59 та 131-2 Основного Закону, а саме на надання професійної правничої допомоги.
Зауважено, що активізація та залучення адвокатського корпусу у процес форму- вання стратегії розвитку адвокатської спільноти є одним із визначальних завдань орга- нів адвокатського самоврядування. Це можливо здійснити шляхом прийняття відповід- них рішень цими органами на максимально прозорому й публічному рівні.
Визначено п’ять основних пріоритетів реформування інституту адвокатського са- моврядування: по-перше, посилення професійних прав адвокатів та гарантій адвокат- ської діяльності; по-друге, удосконалення критеріїв та процедури доступу до професії адвоката; по-третє, удосконалення інституту дисциплінарної відповідальності адвоката; по-четверте, удосконалення адвокатського самоврядування; по-п’яте, забезпечення про- зорих бюджетних та фінансових процедур в органах адвокатського самоврядування.

1. 1. Koval K. (2014) Stratehiia rozvytku advokatury Ukrainy [Strategy for the development of the Bar Association of Ukraine]. Yurydychna hazeta – vseukrainske shchotyzhneve profesiine vydannia. URL: https://yur-gazeta.com/publications/actual/strategiya-rozvitku-advokatur... (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

2. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254k/96-ВР]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

3. Bieliaieva K.  (2015) Perekonaty spilnotu v neobkhidnosti advokatskoi monopolii sprobuiut zakordonni ekonomisty [Foreign economists will try to convince the community of the need for a lawyer's monopoly]. Zakon i biznes. No 24 (1820). P. 1–8. [in Ukrainian].

4. Yokubauskas  R., Tsymbrivska O., Sehal M. Zakhyst prav advokativ ta harantii advokatskoi diialnosti: Proekt YeS «Pidtrymka reform u sferi yustytsii v Ukraini»: Zakliuchennia ta rekomendatsii [Protection of lawyers’ rights and guarantees of lawyer activity: EU project «Supporting reforms in the sphere of justice in Ukraine»: Conclusions and recommendations]. Justice Cooperation Internationale. URL: http://www.justicereformukraine.eu/wpcontent/uploads/2016/06/ProtectingA... (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

5. Riabenko P. (2012) Novyi zakon i stari problemy advokatury. Hazeta po-ukrainsky [New law and old problems of advocacy]. URL: https://gazeta.ua/blog/12360/novij-zakon-i-stari-problemi-advokaturi (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

6.​Zakon Ukrainy «Pro advokaturu ta advokatsku diialnist» [Law of Ukraine «On Advocacy and advocacy activity»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

7. Zakon Ukrainy «Pro sudoustrii ta status suddiv» [The Law of Ukraine «On the Judiciary and the Status of Judges»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

8. Stelmashchuk A. (2016) Reformy rozpochynaiutsia todi, koly prykhodiat novi liudy z motyvatsiieiu [Reforms begin when new motivated people come] Yurydychna hazeta. URL: http://yur-gazeta. com/interview/andriy-stelmashchuk-reformirozpochinayutsya-odi-koli-prihodyat-novilyudi-z-motivacieyu-do-zmin.html (Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].

9.​TOP-5 priorytetiv reformuvannia advokatury nazvaly v APU. [The APU named the TOP-5 priorities for the reform of the bar]. URL: http://kdkako.com.ua/top-5-prioritetiv/( Accessed: 30.05.2023) [in Ukrainian].