Рішення Конституційного Суду України: проблеми реалізації рішень

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-4-40...
Olena Romtsiv "Decisions of the constitutional court of Ukraine: problems of implementation".

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Реалізація Конституційним Судом України покладених на нього завдань досягається не тільки прийняттям відповідних рішень і висновків, але і їх виконанням, впровадженням в життя. Без реалізації актів Конституційного Суду України зводиться нанівець вся його попередня робота щодо розгляду і вирішення відповідних справ, вона просто втрачає зміст. Тому однією з актуальних проблем практики діяльності Конституційного Суду України є реалізація його актів, не вирішення якої ставить під сумнів не лише гарантування ним верховенства Конституції України як Основного Закону держави, а й авторитет Конституційного Суду України як органу конституційної юрисдикції.

Як відомо, акти Конституційного Суду України є самодостатніми (мають пряму дію), остаточними та обов’язковими до виконання, і для набрання ними законної сили не потребують підтвердження жодних органів державної влади. Відповідно ж до ст. 69 Закону “Про Конституційний Суд України”, обов'язковими до виконання рівною мірою є висновки і рішення Конституційного Суду України. Тобто обов'язок виконання рішень органу конституційної юрисдикції є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів.

Проблема вбачається в тому, що чинне національне законодавство не передбачає принципів і механізму виконання рішень і висновків Конституційного Суду України. В результаті, значна частина цих актів не можуть бути практично реалізації.

Можна припустити, що проблеми застосування притягнення до відповідальності, так само як і реалізація самого рішення, зумовлені відсутністю встановленого механізму контролю, який би дозволив виявити факт невиконання рішення Конституційного Суду України, наслідком чого могло би стати притягнення до відповідальності.

В умовах україно-російської війни, для забезпечення реалізації актів Конституційного Суду України важливо є підтримувати високий авторитет органу конституційної юстиції, постійно підвищувати рівень правосвідомості та правової культури громадян, а особливо осіб, які мають повноваження на здійснення публічної влади. Важливими умовами ефективності діяльності Конституційного Суду, в тому числі і реалізації його актів, є утвердження в Україні засад правової, демократичної держави, а також забезпечення політичної та соціально-економічної стабільності в країні.

1. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13 lypnia 2017 r. № 2136-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text. [in Ukrainian].

2. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1998 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text [in Ukrainian].

3. Pro Rehlament Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy: postanova Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 22 liutoho 2018 r. № 1-ps/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v0001710-18#Text. [in Ukrainian].

4. Lazariev V.V. Yurydychna  pryroda aktiv Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Legal nature of the acts of the Constitutional Court of Ukraine] URL: Yurydychna pryroda aktiv_Lazariev_2020.pdf (univd.edu.ua) [in Ukrainian].

5. Pysarieva E.A., Monich B.S. (2020). Deiaki problemni pytannia vykonannia rishen. Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. [Some problematic issues of enforcement of decisions. of the Constitutional Court of Ukraine.]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. № 46. P. 19-24. [in Ukrainian]

6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 14 hrudnia 2000 r. № 15-rp/2000 (sprava pro poriadok vykonannia rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00#Text. [in Ukrainian].

7. Tsymbalistyi T.O. Realizatsiia aktiv Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. [Implementation of the Acts of the Constitutional Court of Ukraine]. Vybory ta demokratiia. 2008. № 1 (15). P. 25-29. [in Ukrainian].

8. Bielov D.M., Myshanych K.S. (2015) Problemy vykonannia rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. [Problems of Implementation of Decisions of the Constitutional Court of Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. Vyp. 30. T. 1. P. 70-74. [in Ukrainian].

9. Skomorokha V.Ie. (2016) Konstytutsiina yurysdyktsiia i pravova doktryna: problemy vzaiemnoho vplyvu v umovakh demokratychnoho postupu, perspektyvy demokratii. [Constitutional jurisdiction and legal doctrine: problems of mutual influence in the conditions of democratic progress, prospects of democracy]. Konstytutsiinyi kontrol i protsesy demokratychnoi transformatsii u suchasnomu suspilstvi : Zbirka materialiv mizhnarodnoi konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. Kyiv : VAITE,. S. 119. URL: https://www.osce.org/files/f/documents/d/7/385680.pdf. [in Ukrainian].

10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/stru#Stru. [in Ukrainian].