Кореляція наукових підходів щодо дефініції правосуддя

Vatamanyuk L.
"Correlation of scientific approaches to the definition of justice"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Огляд наукових поглядів на дефініцію “правосуддя” демонструє його неодно- значність та проблематичність, а відтак актуалізує його дослідження. Проаналізовано теоретичні напрацювання відомих вчених конституційні положення щодо правосуддя та визначено сучасні підходи до тлумачення означеного поняття. З’ясовано, що правосуддя – це вирішення судами певних спорів (конфліктів) на основі права, що відповідає справедливості, рівності, свободи та гуманізму. Аргументовано доведено, що правосуддя онтологічно значиме лише у вимірі справедливості.

1. Lazareva V. A. Sudebnaia vlast y ee realyzatsyia v uholovnom protsesse [Judiciary and its implementation in criminal proceedings]. Samara: Yzd-vo “Samarskyi unyversytet”, 1999. 136 p. 2.Sudebnaia vlast [Udiciary] Abova T. E., Abrosymova E. B., Borovskyi M. V., Bulakovskyi S. V., y dr.; Otv. red.: Petrukhyn Y. L. Moskva: OOO “TK Velby”, 2003. 720 p.3. Zahainova S. Sudebnыe aktы v hrazhdanskom y arbytrazhnom protsesse [Judicial reform in Ukraine: disappointments and hopes]. Moskva: Volters Kluver, 2007. 400 p.4. Kyvalov S. V. Sudebnaia reforma v Ukrayne: razocharovanyia y nadezhdы [Judicial reform in Ukraine: disappointments and hopes]. Odessa: Yurydychna literatura, 2010. 311 p.5.Samokhvalov V. P. Zahalna teoriia sudovoi vlady: systemno-pravovi aspekty rozvytku[General theory of judicial power: system-legal aspects of development]: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl. Ukrainy. Kyiv: Yustinian, 2010. 135 p.6.Smokovych M. Sudova vlada: mistse v suspilstvi ta sudovyi control [Judiciary: place in society and judicial control]. Yurydychna Ukraina. 2012. № 10. P. 103–106.7.Chernushenko A. V. Sudova vlada i sudova systema Ukrainy [Judiciary and the judicial system of Ukraine]. Sudova apeliatsiia. 2005. № 1. P. 15–16.8. Tkachuk O. Funktsii sudovoi vlady ta sfera tsyvilnoho sudochynstva[Functions of the judiciary and the sphere of civil proceedings]. Chasopys tsyvilnoho i kryminalnoho sudochynstva. 2016. № 3. P. 77–96.9. Brыntsev V. D. Sudebnaia vlast (pravosudye)[Judiciary (justice)]. Ytohy reform 1992–2003 hh. na Ukrayne. Kharkov: Ksylon, 2004. 224 p.10. Shtohun S. Funktsii ta povnovazhennia sudovoi vlady[Functions and powers of the judiciary]. Yurydychna Ukraina. 2008. № 4. P. 88–92.11. Husarov K. V. Perehliad sudovykh rishen v apeliatsiinomu ta kasatsiinomu poriadkakh [Review of court decisions in the appellate and cassation procedures]. Kharkiv: Pravo, 2010. 352 p.12. Hrytsenko I. S., Pohoretskyi M. A. Sudova vlada v Ukraini: do vyznachennia poniattia [Pogoretsky MA Judiciary in Ukraine: to define the concept]. Pravo i suspilstvo. 2012. № 2. P. 23–27.13. Shcherbaniuk O. V. Stanovlennia kontseptsii sudovoho prava [Formation of the concept of judicial law]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2015. T. 1. P. 157–160.14.Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80. 15.Avdeenko N. Y. Mekhanyzm y predelы rehulyruiushcheho vozdeistvyia hrazhdanskoho protsessualnoho prava[The mechanism and limits of the regulatory impact of civil procedural law ]. L.: Yzd-vo LHU. 1969. 72 p.16.Voskobytova, L. A. Teoretycheskye osnovы sudebnoi vlasty [Theoretical foundations of the judiciary] : uchebnyk. Moskva: Norma : YNFRA-M, 2020. 288 p.17.Selivanov A. Sudove pravo yak samostiina haluz systemy suchasnoho ukrainskoho prava [Judicial law as an independent branch of modern Ukrainian law]. Pravo Ukrainy. 2015. № 3. P. 9–17.18.Bihun V. S. Filosofiia pravosuddia yak napriam filosofii prava [Philosophy of justice as a direction of philosophy of law]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2009. № 4. P. 19–26.19.Malyshev B. Sudova pravotvorchist yak zasib dosiahnennia mety pravosuddia [Judicial lawmaking as a means to achieve the goal of justice]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2011. № 1 (5). P. 47–62.20.Talykin Ye. A. Zmist poniattia “pravosuddia” u konteksti funktsii hospodarskoho sudu [The content of the concept of “justice” in the context of the functions of the commercial court]. Universytetski naukovi zapysky. 2011. № 4. P. 164–169.21.Pohrebniak S. P. Osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistovna kharakterystyka) [Fundamental principles of law (substantive characteristics)]. Kharkiv: Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, 2008. 240 p.22. Huralenko N. A. Tsinnisnosmyslovi konstanty suddivskoho piznannia [Value-semantic constants of judicial cognition]: dysert. na zdob. nauk. stupenia doktr. yuryd. n. Chernivtsi, 2016. 393 p.