Правові аспекти реформування системи МВС України: сучасні виклики та шляхи вирішення

Harasymiv T.
"Legal aspects of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: modern challenges and ways of solution"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті визначено й проаналізовано правові проблеми організаційної та функціональної структури МВС України у контексті національного реформування. Широкомасштабні реформи в Україні було розпочато саме з МВС, зокрема з ухвалення 22 жовтня 2014 р. Конвенції першочергових заходів реформування системи МВС та Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України та Концепція першочергових заходів реформування системи МВС заслуговують на позитивну оцінку, втім, їм притаманні істотні недоліки, що містять загрозу зриву не тільки термінів виконання, але й досягнення задекларованих цілей, що актуалізує потребу у дослідженні діяльності органів внутрішніх справ на сучасному етапі. Нині до системи органів МВС входять: 1) Національна поліція України; 2) Державна прикордонна служба України; 3) Державна служба України з надзвичайних ситуацій; 4) Національна гвардія України; 5) Державна міграційна служба України; 6) Головний сервісний центр МВС України. Визначальні виклики, які сьогодні постали перед органами МВС, безпосередньо пов’язані із компетентністю щодо забезпечення безпеки громадян та суспільства, спосібністю протистояти злочинності, забезпечувати якісні та прозорі сервіси для соціуму. Звідси, актуальним залишається питання удосконалення управлінської діяльності в системі МВС. Функціонування системи МВС в умовах динамічних змін та невизначеного середовища вимагає пошуку нових оптимальних підходів до управлінської діяльності, орієнтованих на швидку адаптацію до нових реалій.

1. Pytannia reformuvannia orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy [Issues of reforming the bodies of internal affairs of Ukraine]: Rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 22 zhovtnia 2014 r. № 1118-2014 r. (2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014- %D1 %80#Text (data zvernennia: 19.12.2020). 2. Stratehiia staloho rozvytku “Ukraina–2020” [Sustainable Development Strategy “Ukraine 2020”]: Ukaz Prezydenta Ukrainy. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#Text (data zvernennia: 19.12.2020). 3. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy [On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: Polozhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 28 zhovtnia 2015 r. № 878. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015- %D0 %BF#Text (data zvernennia: 19.12.2020). 4. Pro Kontseptsiiu rozvytku sektoru bezpeky i oborony Ukrainy [On the Concept of Development of the Security and Defense Sector of Ukraine]: Rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 4 bereznia 2016 roku. (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016#Text (data zvernennia: 19.12.2020). 5. Pro skhvalennia Stratehii rozvytku orhaniv systemy Ministerstva vnutrishnikh sprav na period do 2020 roku [On approval of the Strategy for the development of the system bodies of the Ministry of Internal Affairs for the period until 2020]. (2020). URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-organiv-s... (data zvernennia: 19.12.2020). 6. Pro natsionalnu hvardiiu Ukrainy [On the National Guard of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.03.2014 roku № 876-VII (2014). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text (data zvernennia: 19.12.2020). 7. Pro Natsionalnu politsiiu Ukrainy [On the National Police of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 02.07.2015 roku № 580-VIII. (2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (data zvernennia: 19.12.2020). 8. Dolia L. M. (2018). Orhanizatsiia upravlinnia v systemi MVS Ukrainy v suchasnykh umovakh [Organization of management in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in modern conditions]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. №1. P. 76–79. URL: http://lsej.org.ua/1_2018/23.pdf (data zvernennia: 19.12.2020). 9. Deiaki pytannia optymizatsii diialnosti tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady systemy yustytsii [Some issues of optimizing the activities of the central executive bodies of the justice system]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.05.2016 roku № 343. (2016). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/343-2016- %D0 %BF#Text (data zvernennia: 19.12.2020).