ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА”

Melnychenko B., Fihel N. "Basic approaches to understanding the concept of national security"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-20...

1
Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти

Проаналізовано різні підходи до розуміння поняття “національна безпека”. Виявлено, що поняття “національна безпека” має велику кількість вимірів та аспектів, відмінність між якими полягає, зокрема, і у відповідних позиціях, з яких розглядається це питання. Встановлено, що у концентрованому вигляді концепція безпеки являє собою систему офіційно прийнятих принципових поглядів держави і суспільства на цінності та інтереси, на способи і механізми захисту від потенційних та реальних загроз. З’ясовано, що у більшості наукових праць “національну безпеку” визначають як захищеність (стан захищеності) життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, а під інтересами розуміють, як правило, сукупність потреб (без відповідних здібностей) того чи іншого суб’єкта безпеки (особистості, суспільства, держави тощо). Акцентовано, що важливим для розуміння сутності національної безпеки є визначення суб’єктів і об’єктів національної безпеки. Зазначено, що основним суб’єктом національної безпеки є держава, яка виконує свої функції у сфері національної безпеки через органи законодавчої, виконавчої та судової влади, недержавні організації та громадян. Головними об’єктами національної безпеки є громадяни (їхні права і свободи), суспільство (його духовні та матеріальні цінності), держава (її конституційний устрій, суверенітет і територіальна цілісність). Зроблено висновок про те, що національна безпека – це багаторівневе й багатокомпонентне явище, що відображає стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від реальних та потенційних загроз. Вона тісно пов’язана з усіма аспектами життя людини, суспільства і держави та є складовою їх існування і розвитку.

1. Vlasiuk O. S. (2016). Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky [National security of Ukraine: evolution of domestic policy problems]. K.: NISD [in Ukrainian]. 2. Kormych B. A. (2004). Orhanizatsiino-pravovi osnovy polityky informatsiinoi bezpeky Ukrainy [Organizational and legal bases of information security policy of Ukraine]. Doctoral dissertation. Kharkiv: National University of Internal Affairs [in Ukrainian]. 3. Antonov V. O. (2017). Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [Constitutional and legal bases of national security of Ukraine]. Kyiv: TALKOM [in Ukrainian]. 4. Nashynets-Naumova A. (2017). Kontseptualni pidkhody shchodo zabezpechennia natsionalnoi bezpeky: informatsiino-pravovi ta instytutsiini zasady [Conceptual approaches to national security: information, legal and institutional principles]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Kyiv. No. 1. Р. 34–39. Мельниченко Богдана, Фігель Наталія 72 5. Kadebska E. V., Lopokha V. V. Natsionalna bezpeka yak pravova katehoriia [National security as a legal category]. Retrieved from: http://www.s pilnota.net.ua/ru/article/id-3144/. (accessed 02.10.2020). 6. Lipkan V. A., Lipkan O. S. (2008). Natsionalna i mizhnarodna bezpeka u vyznachenniakh ta poniattiakh [National and international security in definitions and concepts]. K.: Tekst [in Ukrainian]. 7. Blystiv T. I., Kolesnyk V. T., Pryhunov P. Ya., Karpova K. V. (2015). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia metodolohichnoi funktsii zakonodavchoho zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Conceptual approaches to determining the methodological function of legislative support of national security of Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. K. No. 4. Р. 13–26. 8. Levenets Yu., Shapoval Yu. (2011). Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. K.: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian]. 9. Chuiko Z. D. (2008). Konstytutsiini osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Constitutional bases of national security of Ukraine]. Candidate’s thesis. Kharkiv: Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine [in Ukrainian]. 10. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [About the national security of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 r. No. 2469-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018. No. 31. St. 241. 11. Sytnyk H. P. (2010). Kontseptualni zasady zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Conceptual principles of ensuring the national security of Ukraine]. K.: NADU [inUkrainian]. 12. Poniattia ta zmist zahalnoi teorii natsionalnoi bezpeky [The concept and content of the general theory of national security]. Retrieved from: http://vabb.com.ua/assets/files/Tema_1_ONB.pdf. (accessed 02.10.2020). 13. Syvolap L. A. (20140. Teoretychni aspekty natsionalnoi bezpeky krainy ta vplyv na nei ekonomichnoi bezpeky [Theoretical aspects of national security and the impact of economic security on it]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Mariupol. Vyp. 27. Р. 55–62. 14. Lipkan V. A. (2003). Poniattia systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [The concept of the national security system of Ukraine Pravo i Bezpeka]. Kharkiv. T. 2. No. 4. P. 57–60.