ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА”

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано різні підходи до розуміння поняття “національна безпека”. Виявлено, що поняття “національна безпека” має велику кількість вимірів та аспектів, відмінність між якими полягає, зокрема, і у відповідних позиціях, з яких розглядається це питання. Встановлено, що у концентрованому вигляді концепція безпеки являє собою систему офіційно прийнятих принципових поглядів держави і суспільства на цінності та інтереси, на способи і механізми захисту від потенційних та реальних загроз. З’ясовано, що у більшості наукових праць “національну безпеку” визначають як захищеність (стан захищеності) життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз, а під інтересами розуміють, як правило, сукупність потреб (без відповідних здібностей) того чи іншого суб’єкта безпеки (особистості, суспільства, держави тощо). Акцентовано, що важливим для розуміння сутності національної безпеки є визначення суб’єктів і об’єктів національної безпеки. Зазначено, що основним суб’єктом національної безпеки є держава, яка виконує свої функції у сфері національної безпеки через органи законодавчої, виконавчої та судової влади, недержавні організації та громадян. Головними об’єктами національної безпеки є громадяни (їхні права і свободи), суспільство (його духовні та матеріальні цінності), держава (її конституційний устрій, суверенітет і територіальна цілісність). Зроблено висновок про те, що національна безпека – це багаторівневе й багатокомпонентне явище, що відображає стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства та держави від реальних та потенційних загроз. Вона тісно пов’язана з усіма аспектами життя людини, суспільства і держави та є складовою їх існування і розвитку.

1. Vlasiuk O. S. (2016). Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky [National security of Ukraine: evolution of domestic policy problems]. K.: NISD [in Ukrainian]. 2. Kormych B. A. (2004). Orhanizatsiino-pravovi osnovy polityky informatsiinoi bezpeky Ukrainy [Organizational and legal bases of information security policy of Ukraine]. Doctoral dissertation. Kharkiv: National University of Internal Affairs [in Ukrainian]. 3. Antonov V. O. (2017). Konstytutsiino-pravovi zasady natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [Constitutional and legal bases of national security of Ukraine]. Kyiv: TALKOM [in Ukrainian]. 4. Nashynets-Naumova A. (2017). Kontseptualni pidkhody shchodo zabezpechennia natsionalnoi bezpeky: informatsiino-pravovi ta instytutsiini zasady [Conceptual approaches to national security: information, legal and institutional principles]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Kyiv. No. 1. Р. 34–39. Мельниченко Богдана, Фігель Наталія 72 5. Kadebska E. V., Lopokha V. V. Natsionalna bezpeka yak pravova katehoriia [National security as a legal category]. Retrieved from: http://www.s pilnota.net.ua/ru/article/id-3144/. (accessed 02.10.2020). 6. Lipkan V. A., Lipkan O. S. (2008). Natsionalna i mizhnarodna bezpeka u vyznachenniakh ta poniattiakh [National and international security in definitions and concepts]. K.: Tekst [in Ukrainian]. 7. Blystiv T. I., Kolesnyk V. T., Pryhunov P. Ya., Karpova K. V. (2015). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia metodolohichnoi funktsii zakonodavchoho zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Conceptual approaches to determining the methodological function of legislative support of national security of Ukraine]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. K. No. 4. Р. 13–26. 8. Levenets Yu., Shapoval Yu. (2011). Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. K.: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian]. 9. Chuiko Z. D. (2008). Konstytutsiini osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Constitutional bases of national security of Ukraine]. Candidate’s thesis. Kharkiv: Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine [in Ukrainian]. 10. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy [About the national security of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 r. No. 2469-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018. No. 31. St. 241. 11. Sytnyk H. P. (2010). Kontseptualni zasady zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Conceptual principles of ensuring the national security of Ukraine]. K.: NADU [inUkrainian]. 12. Poniattia ta zmist zahalnoi teorii natsionalnoi bezpeky [The concept and content of the general theory of national security]. Retrieved from: http://vabb.com.ua/assets/files/Tema_1_ONB.pdf. (accessed 02.10.2020). 13. Syvolap L. A. (20140. Teoretychni aspekty natsionalnoi bezpeky krainy ta vplyv na nei ekonomichnoi bezpeky [Theoretical aspects of national security and the impact of economic security on it]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Mariupol. Vyp. 27. Р. 55–62. 14. Lipkan V. A. (2003). Poniattia systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy. [The concept of the national security system of Ukraine Pravo i Bezpeka]. Kharkiv. T. 2. No. 4. P. 57–60.

Melnychenko B., Fihel N. "Basic approaches to understanding the concept of national security" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-2021/basic-approaches-understanding-concept-national