ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ АНГЛІЦИЗМІВ/АМЕРИКАНІЗМІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Tokarska A. "Terminological borrowings of anglicisms/americanisms in domestic law"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-230-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Зосереджено увагу на процесах сучасного функціонування мови права, в якій виявляються активні зміни в тенденціях запозичення лексичних одиниць в українській правничій мові. Сучасна правова комунікація засвідчує постійну відкритість національної мови до впливів іноземних мов у зв’язку із взаємообміном у цій сфері науки. Це передусім результат діалогу на основі укладеної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Спостерігається тенденція до нарощування міжнародних контактів у сфері економіки, політики, права. Значним є вплив ЗМІ, масової культури, соціальних компʼютерних мереж. У звʼязку з цим національна мова розширює межі свого функціонування і природного збагачення. Вказано позитивні процеси для розвитку як права, так і юридичної лінгвістики; висвітлено інформаційно-комунікативні дискусії із питань узусу іншомовних слів в усіх галузях науки, а також гострі питання доцільності запозичення американізмів/англіцизмів та їх доречність/недоречність; актуалізовано комунікативнопрагматичні процеси з метою підвищення культури законотворення, шанобливого ставлення до національної мови, інтерсубʼєктивності та гармонійності її збагачення. Розкрито роль мови-донора та української мови, яка набула статусу мови-реципієнта. Назріла потреба не фрагментарних оцінок стану розвитку сучасної галузевої юрислінгвістичної сфери, а формування однозначних критеріїв взаємодії мов та унормування терміносфери юриспруденції на основі зовнішніх і внутрішніх впливів на систему мови та відповідно створення основ для досконалої комунікативної правової практики. Метою статті є аналіз семантичних змін у мові права внаслідок взаємодії мов на рівні наукової правової комунікації

1. Azhnyuk B. (2008). Innovations in the Ukrainian language system and trends in its development. Education and management. No. 11 (2–3). P. 37–42. 2. Azhnyuk B. (1995). Linguistic loyalty and Americanization in the Ukrainian diaspora. Languages of the European area. Development and interaction. K.: Dovira. P. 179–188. 3. Azhniuk B. (2007). Language policy and the rule of law. Ukrainian education in the world space-time: mater. Second International Congress. S. 25–27. 4. Sergeeva G. A. (2002). English borrowings in Ukrainian legal terminology. H. 250 p. 5. The discourse of foreign language communication: a collection. monograph (in co-authorship with K. Kusko, M. Polyuzhyk, T. Kiyak, O. Oguy). Lviv, 2001. 495 p. 6. Kislyuk L. P. (2000). Word-forming potential of borrowings in modern literary language (on the material of English and German borrowings): dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences: special 10.02.15 “General Linguistics”. K. 20 p. 7. Lyubchenko M. (2015). Legal terminology: concepts, features, types: monograph. K.: Human Rights. 280 p. 8. Popova N. O. (2005). Structural and semantic features of the latest lexical borrowings from English in the Ukrainian language (90s of the XX century – the beginning of the XXI century: author’s ref. Dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences: special 10.02.01 “Ukrainian language”, Zaporizhia. 19 pp. 9. Popovych R. G. Borrowing as a method of terminological nomination. URL: http://nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/v39260.doc. 10. Foreign words in the Ukrainian language. URL: http://www.refine.org.ua. 11. URL: httpsi//sud.ua/ru/news/publication/1859. 12. URL: zakon.rada.gov.ua