Адміністративне законодавство як один із різновидів правового захисту безпеки населення України

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проблема безпеки була і залишається актуальною у всі історичні епохи розвитку людства та держав. Філософи у різні часи стверджували, що закріплені у законах права людини є одним із надійних інструментів, за допомогою яких забезпечується безпека людини.

Для України захист прав, свобод і законних інтересів людини є основою діяльності держави. Так, відповідно до положень, закріплених в Конституції України, наша країна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою. Законодавство України про адміністративні правопорушення, незважаючи на чисельну критику окремих його правових норм, передбачає і гарантує зі сторони держави захист адміністративно-правових відносин, що передбачають безпечну життєдіяльність людини, суспільства і держави. Важливим, на думку автора, є аналіз норм адміністративного права, що висвітлюють питання безпеки суб’єктів адміністративно-правових відносин. До них належать загальні положення адміністративного законодавства, що характеризують завдання, повноваження суб’єктів, уповноважених здійснювати заходи безпеки адміністративно-правового змісту, з дотриманням законності та інших вимог суспільного життя. Важливим елементом забезпечення безпеки є інститут адміністративної відповідальності, який застосовується за порушення прав, свобод і законних інтересів людини, суспільства і держави, передбачених нормами Конституції України.

Водночас, розгляд безпеки, як певного стану захищеності від загроз і небезпек, окремими науковцями, є дещо спрощеним та утилітарним [1], що вимагає всебічного аналізу правової категорії «безпека» у різних вимірах.

Зроблено авторський висновок про те, що зміцнення безпеки людини, суспільства і держави в адміністративно-правовому вимірі залежить від забезпечення верховенства прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, закріплених і врегульованих нормами адміністративного права, безпекової діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин, яка повинна відповідати встановленим в адміністративному законодавстві нормам, правилам поведінки, порядку діяльності органів публічного управління, їх посадових осіб тощо.

1. Pasichnyk, V. (2011). Filosofska katehoriya bezpeky yak osnova novoyi paradyhmy derzhavnoho upravlinnya natsionalnoyu bezpekoyu [The philosophical category of security as the basis of a new paradigm of state management of national security]. Naukovyy visnyk «Demokratychne vryaduvannya». № 7. P. 151–156. Retrieved from: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/feb/26947... (accessed 23.06.2022) [in Ukrainian].

2. Konstytutsiya Ukrayiny (1996, June 28) № 4651-VI [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 23.06.2022).

3. Tsybulnyk, N. Yu. (2021). Deyaki pytannya sektora bezpeky Ukrayiny yak obyekta administratyvno-pravovoho rehulyuvannya [Some issues of the security sector of Ukraine as an object of administrative and legal regulation]. Pravo i suspilstvo. № 1. P. 151–157. [in Ukrainian].

4. Kolomoyets, T. O., Kolpakov, V. K. (ed.) (2014) Administratyvne pravo Ukrayiny: slovnyk terminiv [Administrative law of Ukraine: a dictionary of terms]. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

5. Lykhachev, S. V. (2012). Pravovi ta orhanizatsiyni zasady diyalnosti orhaniv vnutrishnikh sprav ta orhaniv mistsevoho samovryaduvannya shchodo zabezpechennya hromadskoyi bezpeky v Ukrayini : teoriya i praktyka [Legal and organizational principles of the activities of internal affairs bodies and local self-government bodies to ensure public safety in Ukraine: theory and practice]. Monograph. Donetsk: Don UYeP [in Ukrainian].

6. Bezzubov, D. O. (2013). Suspilna bezpeka (orhanizatsiyno-pravovi zasady zabezpechennya) [Social security (organizational and legal principles of provision)]. Monograph. Kyiv: «MP−Lesya» [in Ukrainian].

7. Shutyy, M. V. (2014). Aspekty vyznachennya ponyattya «bezpeka» ta yoho znachennya dlya zabezpechennya osobystoyi bezpeky pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrayiny [Aspects of the definition of the concept of «security» and its importance for ensuring the personal safety of employees of internal affairs bodies of Ukraine]. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. № 3 (74). P. 173–177. [in Ukrainian].

8. Lychenko, I. O., Zharovska, I. M., Marych, Kh. M. (2018). Administratyvno-pravove zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky v Ukrayini [Administrative and legal provision of ecological safety in Ukraine]. Monograph. Lviv: Instytut prava ta psykholohiyi Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

9. Fatkhutdinov, V. H. (2017). Administratyvno-pravove zabezpechennya hromadskoyi bezpeky [Administrative and legal provision of public safety]. Abstract Doctor’s thesis. Kyiv: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, National Acad. internal affairs [inUkrainian].

10. Mykytyuk, M. A. (2018). Derzhavna okhorona v Ukrayini – administratyvno-pravove rehulyuvannya [State security in Ukraine – administrative and legal regulation]. Monograph. Lviv: Vydavnytstvo Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

11. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. Kyiv: Pravova yednist [in Ukrainian].

12. Chystokletov, L. H. (2020). Narysy administratyvnoho prava [Essays on administrative law]. Monograph. Lviv: Rastr-7 [in Ukrainian].

13. Bytyak, Yu. P. (ed.) (2020) Velyka ukrayinska yurydychna entsyklopediya: u 20 t. T. 3: Administratyvne pravo [Great Ukrainian legal encyclopedia: in 20 vol., Vol. 3: Administrative law]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

14. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» [in Ukrainian].

15. Tihomirov, Yu. A. (2005). Administrativnoe pravo i protsess : Polnyiy kurs [Administrative Law and Procedure: Complete Course]. Moscow: Izdanie g-na Tihomirova Yu. A. [in Russian].

16. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (1998) Yurydychna entsyklopediya : v 6 t. T. 1: A−H [Legal encyclopedia: in 6 vol. Vol. 1: A G]. Kyiv: Ukrayinska entsyklopediya im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].

17. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» [in Ukrainian].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/administrative-legislation-type-legal-protection Ostapenko O. "Administrative legislation as a type of legal protection of the security of the population of Ukraine."