Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти

2017;
: pp. 350-355

I. Khomyshyn «The main objectives and principles of the nationalagency for higher education quality assurance»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано нормативно-правові акти щодо діяльності Національного агентства із забезпечення якості освіти. Визначено завдання, напрями та принципи діяльності агентства.

1. Pro vyshchu osvitu Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 No 1556-VII [Higher Education Law of Ukraine of 01.07.2014 number 1556-VII] Verkhovna Rada Ukrayiny : [sayt]. Tekst. dani. Kiev, 2014. Available at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
2. Proekt Stratehiyi reformuvannya vyshchoyi osvity v Ukrayini do 2020 roku [The draft strategy of reforming higher education in Ukraine 2020]: vid 01.07.2014 No 1556-VII // Ministerstvo osvity i nauky Ukrayin: [sayt]. Tekst. dani. Kiev, 2014. Available at: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1415795124/
3. Informatsiya vzyata z saytu Natsional’noho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi [Information taken from the site of the National Agency for Quality Assurance in Higher]. Available at: http: //naqa.gov.ua/forum-z-pitanpidtrimki-institucijnogo-stanovlennja-nacionalnogo-agentstva-iz-zabezpechennja-jakosti-vishhoi-osviti/
4. Pro utvorennya Natsional’noho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity [On establishment of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education]: postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 15 kvitnya 2015 r. No 244 Kiev Available at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
5. Problemy efektyvnoho funktsionuvannya APK v umovakh novykh form vlasnosti ta hospodaryuvannya [Problems effective functioning of the APC in terms of new ownership and management]. T.2. Za red. P.T. Sabluka, V. Ya. Ambrosova, H.Ye.Maznyeva. Kiev: IAE, 2001. 851 p.
6. Rozvytok systemy zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity v Ukrayini: informatsiyno – analitychnyy ohlyad [Development of quality assurance in Ukraine informational and analytical review ]. Kol. avt.: Dobko T., Zolotar’ova I., Kalashnikova S., Kovtunets’ V., Kurbatov S., Lyn’ova I., Luhovyy V., Prokhor I., Rashkevych Yu., Sikors’ka I., Talanova Zh., Finikov T., Sharov S.; za zah. red. S.Kalashnikovoyi ta V. Luhovoho]. Kiev: DP “NVTs “Priorytety” Publ, 2015. 84 p.
7. Proekt Stratehichnykh napryamkiv diyal’nosti Natsional’noho ahent·stva iz zabezpechennya yakosti vyshchoyi osvity na 2017– 2020 roky [The draft strategic activities of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education for the years 2017– 2020]. Available at: http://naqa.gov.ua/golovne-zavdannjasudovoi-vladi-zahi-3/
8. Dzhedzhora Olena. Zovnishni protsedury zabezpechennya yakosti u “trykutnyku znan’ [External quality assurance procedures in the “knowledge triangle”]. Imperatyv yakosti: vchymosya tsinuvaty i otsinyuvaty vyshchu osvitu: navch. posib. / za red.: T. Dobko [ta in.]; Tempus-proekt 516935- TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR “TowardsTrustinQualityAssurance Systems”. L’viv : Manuskrypt Publ, 2014 . pp. 143–156.