Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб

Hula L., Pelech Kh. "Organizational bases of realization of medico-legal examinations of living persons". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Визначено поняття та суть судово-медичної експертизи живих осіб. Наведено
наукові поняття судово-медичної експертизи. Визначено медичні підрозділи, які мають
право здійснювати судово-медичну експертизу. Окреслено основні завдання та наведено
перелік питань, які ставлять судовому експерту для визначення ступеня тяжкості
тілесних ушкоджень. Охарактеризовано порядок проведення судово-медичної експертизи живих осіб.

1. Sudebnaia medytsyna: Uchebnyk [Forensic Medicine: Textbook] / Yu. Y. Pyholkyn,
E. Kh. Barynov, D. V. Bohomolov, Y. N. Bohomolova. M.: HЭOTAR-MED, 2002. 360 s. 2. Herasymenko
O. I., Antonov A. H., Herasymenko K. O., Komissarova N. O., Komis-sarov M. L. Sudova
medytsyna: pidruchnyk dlia VNZ [Trial medicine: textbook for universities] / Za zah. red. Herasymenka
O. I.: Vyd. 3-e, pererobl., dopovn.K.: KNT, 2016. 630 s. 3.Ekspertyza u sudochynstvi Ukrainy; nauk.-
prakt. posіb. [Examination in the legal process of Ukraine; sciences practice manual] / za zah. red.
V. H. Hocharenka, I. V. Hory. K.: Iurynkom Inter, 2015. 504 s. 4. Huron O. M. Naukovi rozrobky
Kharkivskykh sudovykh medykiv shchodo obgruntuvannia diahnostychnykh kryteriiv stupenia
tiazhkosti tilesnykh ushkodzhen.[Scientific developments of Kharkiv forensic doctors on the
substantiation of diagnostic criteria for the severity of bodily injuries] Sudovo-medychna ekspertyza
(naukovo-praktychnyi zhurnal). URL: https://scholar.google.com.ua. 5. Cherviak P. I. Medychna
entsyklopediia. [Medical Encyclopedia] Vyd. 3-te, dopovn. K.: Vyd. tsentr «Prosvita», 2012. 1504 s.
6. Vydy sudovo-medychnykh ekspertynykh ustanov. [Types of Forensic Medical Expertise Institutions].
URL: http://textbooks.net.ua/content/view/4773/38. 7. Klevno V. A., Bohomolova Y. N., Zaslavskyi H. Y.
y dr. Sudebno-medytsynskaia эkspertyza vreda zdoroviu. [Forensic medical examination of health
damage.] M.: HЭOTAR-Medya, 2009. 216 s. 8. Babanin A. A., Mishalov V. D., Bilovytskyi O. V.,
Skrebkova O. Yu. Sudova medytsyna: Pidruchnyk.[Trial Medicine: Textbook.] Simferopol: NATA, 2012.
580 s. 9. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby. Postanova
Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 7 liutoho 2003 r. No. 2. [On judicial practice in cases of crimes
against life and health of a person. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine dated
February 7, 2003 No. 2.] URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/.