Особливості проведення судово-медичної експертизи з визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень

Hula L., Cherepuhchak V. "Features of leadthrough of medico-legal examination
are from determination of degree of weight of bodily harms"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
канд. юрид. наук

Розглянуто поняття та змісту судово-медичної експертизи. Охарактеризовано судово-
медичну експертизу з встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Визначено
методи, які застосовують при визначенні ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Окреслено
чинники, що зумовлюють помилки судово-медичних експертиз та способи їх виявлення

1. Herasymenko O. I., Antonov A. H., Komissarova N. O., Komissarov M. L. Sudova medytsyna
[Forensic medicine]: pidruchnyk // Za zah. red. Herasymenka O. I. K.: KNT, 2014. 360 p. 2. Suchasnyi
tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 100 000[Modern Dictionary of the Ukrainian Language: 100 000] /
Za zah. red. d-ra filoh. Nauk, prof.. V. V. Dubichinskoho. Kh.: VD “ShKOLA”, 2009. 1008 p.
3. Makarenko E. Y. Rassledovanye razboinыkh napadenyi s pronyknovenyem v zhylyshcha [Investigation of
robbery attacks with the penetration into the dwelling] : [ucheb. posob.] / Makarenko E. Y. Tashkent:
TVSh MVD SSSR, 1991 r. 88 p. 4. Tselyshchev A. Ya. Rassledovanye hrabezhei y razboev v uslovyiakh
krupnoho horoda[Investigation of robbery and robbery in the conditions of a large city] : [lekts.] /
Tselyshchev A. Ya. M. : MVShM MVD SSSR, 1986. 40 p. 5. Tertyshnyk V.M. Kryminalnyi protses
Ukrainy. Osoblyva chastyna [The criminal process of Ukraine. Special part]: pidruchnyk. Akademichne
vydannia. K.: Alerta, 2014. 420 p. 6. Tertyshnyk V. M. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho
protsesualnoho kodeksu Ukrainy. Vyd. 13-te, dopov. i pererob [Scientific and practical commentary of the
Criminal Code Procedural Code of Ukraine. Kind of 13th, reports. and processing.]. K.: Pravova Yednist,
2017. 824 p. 7. Lysychenko V. K.Yspolzovanye spetsyalnыkh znanyi v sledstvennoi y sudebnoi praktyke
[Use of special knowledge in investigative and judicial practice: academic. manual]: uchebn. posobye /
V. K. Lysychenko, V. V. Tsyrkal. K.: Yzd-vo Kyev. un¬ta, 1987. 100 p. 8. Bondarenko O. O.
Protsesualnyi status obiznanykh osib ta yikh pravovidnosyny z diznavachem i slidchym u kryminalnomu
sudochynstvi [Procedural status of informed persons and their legal relationship with the detective and
investigator in criminal proceedings: author's abstract]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09 /
O. O. Bondarenko. X., 2004. 19 p. 9. Korukhov Yu. H. Pravovыe osnovanyia prymenenyia nauchnotekhnycheskykh
sredstv pry rassledovanyy prestuplenyi [Legal bases of application of scientific and
technical means in the investigation of crimes] / Yu. H. Korukhov. M.: Yuryd. lyt-ra, 1974. 28 p.
10. Kryminalistyka. Akademichnyi kurs [Academic course: underground.]: pidruch. / T. V. Varfolomeieva,
V.H. Honcharenko,I.Boiarov [ta in.]. K.: Yurinkom Inter, 2011. 504 p. 11. Medychna entsyklopediia.
[Medical Encyclopedia.] / P. I. Cherviak. Vydannia 3-te, dopovnene. K.: Vyd. tsentr “Prosvita”, 2012.
1504 p. 12. Mizhnarodna politseiska entsyklopediia [International Police Encyclopedia.]. U 10t. / vid.
redaktory Ye. M. Moisieiev, V. Ia. tatsii, Yu. S. Shemshuchenko. K.: Atika. T. V. Kryminalno-protsesualna
ta kryminalistychna diialnist politseiskykh orhanizatsii, 2010.1008 p. 13. Pravyla sudovo-medychnoho
vyznachennia stupenia tiazhkosti tilesnykh ushkodzhen [The rules of forensic medical determination of
severity of bodily harm]: Nakaz MOZ No. 6 vid 17.01.95 r. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/laws/show/.
14. Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna.[Criminal law of Ukraine. Special part] /
Yu. V. Baulin,V. I. Borysov, V. I. Tiutiuhin ta in.; za red.. V. Ia. Tatsiia, Borysov, V. I.Tiutiuhin. 5-te vyd.
pererob. i dopov. Kh.: Pravo, 2015. 680 p. 15.Boiko S. O. Sudovo-medychna ekspertyza vyznachennia
stupenia tiazhkosti tilesnykh ushkodzhen [Forensic medical examination of the degree of gravity of
bodily injuries]: Navchalnyi posibnyk. Uzhhorod: SMP “Invazor”, 2003. 228 p.
16. Sharapov R., Konovalov A. Poniatye vredaz doroviu v uslovyiakh pravovoi dezoryentatsyy sudebnomedytsynskoi
эkspertyzы zhyvykh lyts. Uholovnoe pravo [The concept of harm to the drove in the
conditions of legal disorientation of forensic examination of living persons. Criminal Law], 2007. No. 1.
P. 127–130. 17. Avdeev M. Y. Prestuplenyia protyv lychnosty uholovno-pravovaia terminolohiia.
Pravovedenye [Crimes against personality criminal-law terminology. Jurisprudence], 1979. No. 2. P. 89–
81. 18. Vekselenko V., Haliukova M. Uholovno-pravovoianalyzponiatyia “vredzdoroviu”. Uholovnoe
pravo [Criminally-legal analysis of the notion of “harm to health”. Criminal Law,], 2007. No. 1. P. 7. 11.
19. Borzenkov H. N. Prestuplenyiaprotyvzhyzny y zdorovia : zakon y pravovpymenytelnaia praktyka :
uchebno-praktych. Posobye [Crimes against life and health: law and law-abiding practice: educational and
practical. allowance] / H. N. Borzenkov. M.: Zerkalo, 2008. 256 p. 20. Avdieiev M. Y. Sudebnomedytsynskaia
ekspertyza zhyvykh lyts [Forensic medical examination of living persons] / M. Y. Avdieiev.
M.: Medytsyna, 1968. 376 p. 21. Naukovo-praktychnyi komentar kryminalnoho kodeksu Ukrainy
[A practical and practical commentary on the criminal code of Ukraine]. D. S. Azarov, V. H. Hryshchuk,
A. V. Savchenko ta in.za red. O. M. Dzhuzhy, A. V. Savchenko, V. V. Chenieia. K.: Yurynkom Inter,
2017. 1104 p.