Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження

Hula L., Yarmoliuk M. "Features of forensic medical examination of material evidence of biological origin". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Визначено поняття та суть судово-медичної експертизи речових доказів. Визначено
основні об’єкти судово-медичної експертизи речових доказів. Окреслено основні
завдання судово-медичної експертизи речових доказів. Наведено особливості іденти-
фікації особи за біологічними дослідженнями

1. Tertyshnyk V. M. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu
Ukrainy. [Scientific and Practical Commentary of the Criminal Procedural Code of Ukraine.] Vyd. 13-te,
dopovn. I pererob. K.: Pravova Yednist, 2017. 824 s. 2. Sudovo-medychna tsytolohiia: Navchalnometodychnyi
posibnyk[Scientific and medical cytology: Educational and methodical manual] / R. O. Starovoitova,
V. D. Mishalov, H. F. Kryvda. K., 2007. 208 s. 3. Herasymenko O. I., Antonov A. H., Herasymenko K.
O., Komissarova N. O., KomissarovM. L. Sudova medytsyna: pidruchnyk dlia VNZ [Trial medicine: textbook
for universities] / Za zah. red. Herasymenka O. I.: 3-e vyd., pererobl. dopovn. K.: KNT, 2016. 630 s. 4. Ekspertyzy
u sudochynstvi Ukrainy: nauk.-prakt. posib. [Expertise in Ukraine’s Proceedings: Practical Sciences.
Manual] / za zah. red. V. H. Honcharenka, I. V. Hory. K. : Yurinkom Inter, 2015.504 s. 5. Sudovo-medychne
doslidzhennia volossia, kistok, miakykh tkaniv ta orhani:metod. Rekomendatsii [Forensic examination of hair,
bones, soft tissues and organs. Guidelines] / uklad. V. S. Burchynskyi, A. P. Demianchuk, T. V. Khokholeva, V.
T. Bachynskyi. K.: MOZ, 2011. 20 s. 6. Dunaiev O. V. Aktualni pytannia sudovo-medychnoi henetyky v
Ukraini. Ukrainskyi medychnyi almanakh [Topical issues of forensic genetics in Ukraine. Ukrainian medical
almanac], 2013, T. 16. No. 1. S. 179–181. 7. Vykorypstannia DLNK-Analizu u sudovo-medychnykh
ekspertyzakh rechovykh dokazakh ta ekspertnoho batkivstva (materynstva) pidminy ditei): metod.
Rekomendatsii [Use of DLNK-analysis in forensic medical examination of evidence and expert parenting
(motherhood) substitution of children). Guidelines] / V. H. Burchynskyi, T. V. Khokholieva, A. P. Demianchuk,
H. F. Kryvda. K. MOZ, 2012. 20 s. 8. Alhorytm sudovo-medychnoho doslidzhennia mikroslidiv biolohichnoho
pokhodzhennia, vyiavlenykh na rechovykh dokazakh, iz zastosuvanniam molekuriarno-henetychnykh
metodiv. Metodychni rekomendatsii. [Algorithm for forensic medical examination of microbiological
traces, found on real evidence, using molecular-genetic methods. Guidelines] / Ukld. H. F. Kryvda ta
in. K.: MOZ, 2011. 28 s. 9. Kryvda H. F., Demianchuk A. P., Kotelnykova V. O., Starovoitova R. O., Kryvda
R. H. Sudovo-medychne doslidzhennia rechovykh dokaziv: navch.-metod. posib. [Forensic examination of
material evidence: teaching method. Manual] Kherson: Naddniprianochka, 2014. 460 s. 10. Matyshev A. A.
Osmotr mesta proyshesyvyia vыiavlennoho trupa. [Inspection of the scene of the detected corpse].
Izhevsk, Hippokrat, 1993. 134 s.