Nanostructures in Cross-linked Epoxy Polymers and their Influence on Mechanical Properties

Authors: 

Zukhra Amirshikhova, Georgiy Kozlov, Gasan Magomedov and Gennady Zaikov

The methods of nanostructures adjustment in cross-linked epoxy polymers were considered. The large potential of changing mechanical properties of these materials by nanoclusters relative fraction variation was shown.

[1] Ivanchev S. and Ozerin A.: Vysokomol. Soed. B, 2006, 48, 1531.
[2] Kozlov G. and Novikov V.: Uspekhi Fizich. Nauk, 2001, 171, 717.
[3] Kozlov G. and Zaikov G.: Structure of the Polymer Amorphous State. Brill Academic Publishers, Utrecht-Boston 2004.
[4] Mikitaev A., Kozlov G. and Zaikov G.: Polymer Nanocomposites: Variety of Structural Forms and Applications. Nova Science Publishers Inc., New York 2008.
[5] Kozlov G., Beloshenko V., Varyukhin V. and Lipatov Yu.: Polymer, 1999, 40, 1045.
[6] Kozlov G., Beloshenko V., Slobodina V. and Prut E.: Vysokomol. Soed. B, 1996, 38, 1056.
[7] Aloev V. and Kozlov G.: Physica Orientacionnyh Yavleniy v Polymernyh Materialah. Polygraphservice and T, Nal’chik 2002.
[8] DiBenedetto A. and Trachte K.: J. Appl. Polym. Sci., 1970, 14, 2249.
[9] Kozlov G., Beloshenko V., Gazaev M. and Novikov V.: Mekhanica Kompozit. Mater., 1996, 32, 270.
[10] Belousov V., Kotsev B. and Mikitaev A.: Doklady Acad. Nauk SSSR, 1985, 280, 1140.
[11] Shogenov V., Belousov V., Potapov V. et al.: Vysokomol. Soed. A, 1991, 33, 155.
[12] Kozlov G., Burya A. and Shustov G.: Phyzica i Khimiya Obrabotki Materialov, 2005, 5, 81.
[13] Pakter M., Beloshenko V., Beresnev B. et al.: Vysokomol. Soed. A, 1990, 32, 2039.
[14] Balankin A.: Synergetica Deformiruemogo Tela. Izd-vo Ministerstva Oborony SSSR, Moskwa 1991.