Розроблення склокристалічних високоміцних матеріалів для елементів індивідуального бронезахисту

Автори: 
Оksana Savvova, Luidmyla Bragina, Gennadii Voronov, Yuliya Sobol, Olena Babich, Оksana Shalygina, Mykola Kuriakin

Оksana Savvova-1, Luidmyla Bragina-1, Gennadii Voronov-1, Yuliya Sobol-1, Olena Babich-1, Оksana Shalygina-1, Mykola Kuriakin-1

  1. National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 21 Frunze St., 61002 Kharkiv, Ukraine savvova_oksana@ukr.net

Встановлена перспективність використання склокристалічних високоміцних матеріалів для елементів індивідуального бронезахисту. Розроблено методологічний підхід, обґрунтовано вибір вихідної літійалюмосилікатної системи при одержанні високоміцних полегшених склокристалічних матеріалів. Досліджено область склоутворення в обраній системі та синтезовано склади модельних стекол. Вивчено особливості формування кристалічної структури у розроблених модельних стеклах за термічного оброблення. Розроблено високоміцні склокристалічні матеріали, що характеризуються високими експлуатаційними властивостями, та можуть бути використані при створенні сучасної композиційної броні.

[1] Porwal P., Phoenix S.: Int. J. Fracture, 2005, 135, 217. https://doi.org/10.1007/s10704-005-3993-9
[2] Grigoryan V. (Ed.): Materialy i Zashchitnye Struktury dlya Lokalnogo i Individualnogo Bronirovaniya. RadioSoft, Мoskva 2008.
[3] Cannillo V., Lusvarghi L., Manfredini T. et al.: J. Eur. Ceram. Soc., 2007, 27, 1935. 
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2006.05.105
[4] Vlasov А., Emelianov Yu., Zilberbrand E. et al.: Fizika Tvyordogo Tela, 1999, 41, 1785.
[5] Darrant J., Thompson C.: Pat. GB 2379659, Publ. Mar. 19, 2003.
[6] Maltsev V.: Metallografiya Promyshlennyh Tsvetnyh Metallov i Splavov. Kniga po Trebovaniyu, Moskva 2012.
[7] Zhitnyuk S., Makarov N., Guseva T.: Glass Ceram., 2014, 71, 6. https://doi.org/10.1007/s10717-014-9604-3
[8] Romashin А., Gaidachuk V., Karpov Ya. et al.: Radioprozrachnyie Obtekateli Letatelnyih Apparatov. Proektirovanie, Konstruktsionnyie Materialyi, Tehnologiya Proizvodstva, Ispyitaniya. Nats. Aerok. Univ. “Khark. Avits. Inst.”, Kharkov 2003. 
[9] Khalilev V., Suzdal' N.: Glass Ceram., 2004, 61, 42. https://doi.org/10.1023/B:GLAC.0000026771.19312.6e
[10] Loboda P., Bogomol Yu., Sysoev M. et al.: J. Superhard Mater., 2006, 28, 28.
[11] Vyshnyakov L., Mazna O., Neshpor O. et al.: Problemy Prochnosti, 2004, 6, 128.
[12] Gevorkyan E., Melnik O., Chishkala V.: Nanoscale Res. Lett., 2014, 9, 355. https://doi.org/10.1186/1556-276X-9-355
[13] Semchenko G.: Glass Ceram., 1997, 54, 149. 
[14] Pogrebnyak A., Komarov F., Kaverina A. et al.: Techn. Phys., 2013, 58, 1688. https://doi.org/10.1134/S1063784213110200
[15] Suzdaltsev E., Rozhkova Т., Zaichuk Т. et al.: Pat. RF 2222505, Publ. Jan. 27, 2004.
[16] Tretiyakov О.; Chelpanov І.; Zhygailo B. et al.: Pat. UA 33014 А, Publ. Feb. 15, 2001.
[17] Tykachinskiy I., Fedorovskiy Ya. and Barshal B. (Ed.): Katalizirovannaya Kristallizatsiya Stekol. GIS, Moskva 1982.