механічні властивості

Вплив наночастинок гідрофільного кремнезему на морфологію та механічні властивості компонентів типових шин

Вивчено вплив наночастинок гідрофільного кремнезему як нанонаповнювача на властивості протектора шин. Методом змішування розплаву виготовлено чотири сполуки, з кількістю нанонаповнювача 0, 1, 3 та 5 phr (частин наповнювача на сто частин гуми). Визначено фізико-механічні властивості одержаних сполук. За допомогою скануючої електронної мікроскопії з польовою емісією (Fe-SEM) встановлено структуру та морфологію поверхні. Доведено, що зразок, який містить 3 phr нанонаповнювача, має найкращі властивості.

Механіко-хімічні дослідження композитів al2o3-ti для їх застосування як кісткового замістника

Порошковими методами синтезовані композити на основі глинозему, зміцнені титаном. Показано, що вміст титану впливає на ущільнення, що в свою чергу позитивно впливає на твердість та в'язкість. Мікроструктурним аналізом встановлено, що зерна мають неправильну форму та невеликі розміри. За допомогою спектроскопії електрохімічного імпедансу визначено, що додатки титану до Al2O3 підвищують його корозійну стійкість.

Розроблення зміцнених біоактивних кальційфосфатосилікатних ситалів для кісткових імплантатів

Проаналізовано накопичений досвід у напрямку створення біоактивних ситалів для кісткових імплантатів та методів їх зміцнення. Обрано склади та синтезовано модельні стекла, досліджено взаємозв’язок кристалізаційної здатності та в’язкості ситалів. Синтезовано композиційні матеріали на основі ситалів і діоксиду цирконію, досліджено їх механічні властивості та встановлено перспективність їх використання при створенні кісткових імплантатів.

An experimental study of parameters affecting physical and mechanical properties of hemp composites

A new approach in the field of sustainable building materials is based on the use of renewable raw materials instead of non-renewable ones. A great potential for the use of fast renewable raw material has a group of plants that are the source of fibers and non-fibrous components. The use of plant fibers and/or particles as fillers into building material with reinforcement function of composite is motivated by the need to develop environmentally friendly products in accordance with principles of sustainable development in the building industry.

Експлуатаційні властивості плівок на основі полівінілового спирту та модифікованого монтморилоніту

Розроблено новий спосіб одержання високоякісних плівок на основі полівінілового
спирту та модифікованого монтморилоніту. Досліджено механічну міцність, водо-
поглинання та бензотривкість плівок на основі різних марок полівінілового спирту
залежно від вмісту модифікатора та режимів одержання. Встановлено, що введення
монтморилоніт-полівінілпіролідонової суміші до полівінілового спирту суттєво впливає
на експлуатаційні властивості плівок на його основі, зокрема дещо знижується

Розроблення склокристалічних високоміцних матеріалів для елементів індивідуального бронезахисту

Встановлена перспективність використання склокристалічних високоміцних матеріалів для елементів індивідуального бронезахисту. Розроблено методологічний підхід, обґрунтовано вибір вихідної літійалюмосилікатної системи при одержанні високоміцних полегшених склокристалічних матеріалів. Досліджено область склоутворення в обраній системі та синтезовано склади модельних стекол. Вивчено особливості формування кристалічної структури у розроблених модельних стеклах за термічного оброблення.

Preparation and properties of (epoxy resin)/(nylon 6,6 oligomer) blends

A series of polymer alloys based on different compositions of Nylon 6,6 oligomers (NYL66Oґs) and epoxy resin have been prepared. The oligomer was extracted from the waste residues of the industrial production of nylon 6,6 and was dissolved in the epoxy resin. The mixture was crosslinked at 333 K using dodecenylsuccinic anhydre (DDSA) as a curing agent. The tensile strength and flexural modulus were found to increase with the addition of NYLO66O up to a maximum value of 2 wt % oligomer content.

Preparation and characterization of jute fiber reinforced shellac biocomposites: effect of additive

Hessian cloth (jute fabrics) samples were soaked in the alcoholic shellac solution and dried at 333 K for 4 hours. Six layers of shellac treated hessian cloth were heat pressed (373 K for 10 min at 5 MT pressure) to fabricate biocomposite and then its mechanical properties were evaluated. To improve the mechanical properties of the biocomposite, a series of formulations was prepared using varying percentages of urea (0.25 to 30 %) with shellac in methanol; then the composite was fabricated using same parameters.

TPU/Mica Composites Prepared in Torque Rheometer: Processability, Mechanical Properties and Morphology

This work is concerned with the preparation of thermoplastic polyurethane elastomer (TPU) composites with mica, and their characterization as for processability, mechanical and thermal properties and morphology behavior. The amount of added mica varied from 0 to 20 phr and the results showed few interactions between mica and the polymer matrix. Processability is facilitated by the increasing amount of mica but TPU upon strain crystallizability, as well as Tg, decrease with the increase in mica content.