Crime in the determination of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors

Authors: 

Svitlana Yakimova

Crime in the determination of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors. Developed approach for the determination of level of crime in drug trafficking. It was found determinants at the individual level, at the national level and determinants of a global nature that formed outside the state, but it does identify criminogenic environment of drug trafficking in Ukraine.

  1. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів / А. П. Закалюк. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 712 с.
  2. Кальман О. Т. Стан і головні напрями попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні та прикладні проблеми / О. Т. Кальман. – Х.: Гімназія, 2003. – 352 с.
  3. Криминология: Учеб. для вузов / Под общ. ред. А. И. Долговой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2002.– 848 с.
  4. Курс кримінології. Особлива частина / за заг. ред. О. М. Джуджи. – К., 2001. – 383 с.
  5. Расюк Е. В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. В. Расюк. – К., 2005. – 20 с.
  6. Савельев И. Е. О бытований в научных юридических текстах слов, однокоренных со словом “детерминизм” и употребляемых в качестве “причинных” терминов” / И. Е. Савельев // Российский следователь. – 2006. – № 6. – С. 38.
  7. Смирнова І. В. Деякі аспекти удосконалення та оптимізації національної системи протидії організованому наркобізнесу і наркоманіям / І. В. Смирнова // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К.: Міжвідомч. наук. дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, 2007. – № 15. – С. 111–118.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 782 (1): 193–198