prevention

Вихідні поняття для дослідження віктимологічний апарат внутрішньосімейного насильства

Злочинність, як прояв протиправних посягань, є однією з актуальних проблем нашої держави, а протидія їй – важливим напрямом діяльності держави загалом, і правоохоронних органів зокрема. У всі часи корислива злочинність сприймалася як серйозна загроза найвищим суспільним цінностям, що зумовлювало суспільний попит на ефективні форми протидії та захисту інтересів людини, суспільства і держави від корисливих насильницьких посягань, зниження ризику стати жертвою цих кримінальних правопорушень.

Профілактика як захід протидії наркоманії

Розглянуто проблемні питання поширення наркоманії. Акцентовано, що наркоманія за своїми медичними та соціальними наслідками - одна з найбільш пріоритетних проблем сучасності. Наслідки вживання наркотиків для здоров'я людини викликають все більшу стурбованість у всьому світі. Відзначено, що поширення  незаконного вживання наркотичних засобів набуває характеру великомасштабного асоціального явища, що призводить до руйнування фізичного й морального здоров'я нації, її генофонду, правопорядку, інтелектуального й економічного потенціалу нашої країни.

Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння

Стаття присвячена розгляду теоретичних підходів до визначення терміна «юридична превенція» у контексті широкого та вузького розуміння. Досліджено різні наукові підходи до визначення терміна «юридична превенція» з погляду на кримінальне, кримінальне процесуальне, цивільне, адміністративне законодавство, законодавство про працю. Розкривається сутність поняття «юридична превенція» як профілактика, запобігання та підкреслені всі основні аспекти, пов’язані з нормативно-правовим регулюванням щодо правового явища, яке досліджується.

Роль громадянського суспільства та ЗМІ у боротьбі з корупцією

У статті приділено увагу питанням ролі громадянського суспільства та засобів масової інформації у боротьбі зі корупцією. Доведено, що ефективна діяльність, спрямована на подолання корупції видається неможливою без участі суспільства. Громадськість, з одного боку, є тією силою, яка здатна розірвати коло системної корупції у державі, а з іншого, без її підтримки, взаємодії з інститутами громадянського суспільства, антикорупційна діяльність органів державної влади видається малоефективною.

Про недоліки організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів проти власності : кримінологічний аспект

Здійснено кримінологічний аналіз організаційно-правового забезпечення запобігання вчиненню студентами закладів вищої освіти корисливо-насильницьких злочинів проти власності. Акцентовано увагу на особливостях профілактично-виховної роботи зі студентами закладів вищої освіти, що мають враховуватися під час розроблення кримінологічних заходів запобігання вчиненню цією категорією молоді корисливо-насильницьких злочинів проти власності.

Примирення з потерпілим як засіб профілактики адміністративних правопорушень

У статті розглянуто питання примирення винної особи з потерпілим від адміністративного правопорушення. Пропонується авторське бачення застосування у передбачених національним законодавством України випадках примирення в якості одного із заходів профілактичного впливу з метою виховання у громадян доброчесності та законослухняної поведінки за різних життєвих обставин.

Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень

Розглядаються питання наявних правових засад протидії адміністративним правопорушенням. Пропонується авторське бачення заходів профілактичного та адміністративно-запобіжного впливу протидії адміністративним правопорушенням.

Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект

Наведено історичний екскурс щодо етимології поняття корупції. Обґрунтовано, що її виникнення пов’язано з формуванням держави та права, становленням окремих соціальних груп осіб, які виконували владні функції. 
Розглянуто ознаки корупції у сучасному суспільстві. Досліджено політичний, соціально-економічний, правовий та моральний аспекти корупційної поведінки. Узагальнено, що корупція різноманітна у своїх проявах, що ускладнює формулювання універсального визначення поняття корупції, яке б уміщувало увесь спектр її сутнісних ознак.

Some aspects of the individual methods of prevention of juvenile offenders

In the article the features of individual prevention of juvenile delinquency and method of implementation. The attention to specific principles, hierarchy management, methods of different levels of special prevention of juvenile delinquency. The expediency distinguish methods of studying juvenile offender in order to further the prevention of it, and immediately the individual methods of prevention. The article revealed the essence of appropriate methods. Recommendations for their productive implementation.

Right to protection of minors detained for an offense as prevention of deviant behavior (on the example of Lviv region)

This article focuses on the elucidation of the mechanism of the right to free legal aid to
minors, detained for a crime in miskrayorhanah Interior Ministry of Ukraine in Lviv region as
prevention of deviant child behavior