Feature of detection and realization of investigative actions on the start-up period investigation of drugs’ smuggling

Authors: 

Svitlana Soroka

In this article explores the features of detection and realization of investigative actions on the start-up period of investigation contraband smuggling of narcotics , psychotropic substances and falsification medicinal means .The algorithm of operating is offered on the start-up period of investigation of this crime

  1. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар: у 2 т. – Т.1 /О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.
  2. Когутич І. І. Криміналістика: курс лекцій /І. І. Когутич. – К.: Атіка, 2009. – 888 с. – С.538.
  3. Митний кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page12.
  4. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань // Наказ Генеральної прокуратури України від
  5. серпня 2012 року № 69 із змінами та доповненнями. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-edinii-reestr-dosudovih-rozsliduvan-doc110019.html.
  6. Коновалова В. Е. Перво¬начльные следственные действия и тактические операции при расследовании преступлений в сфере экономики / В. Е. Коновалова // Проблеми боротьби зі злочиннністю у сфері економічної діяльності: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 15–16 груд. 1998 р.) / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999. – 134 с.
  7. Криміналістика: підруч. – 4-е вид., перероб і доп. / кол. авт. В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.; за ред проф. В. Ю. Шепітька. – Х.: Право, 2008. – 464 с.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 801(2): 212–217