Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено особливості організації планування під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.

1. Larin A. M. Rassledovaniye po ugolovnomu delu. Planirovaniye, organizatsiya [Investigation of the criminal case. Planning, organization]. Moscow, 1970. 224 p. Gromov V. I. Doznaniye i predvaritel’noye sledstviye (teoriya i tekhnika rassledovaniya prestupleniy) [Inquiry and preliminary investigation (theory and technique of crime investigation)]. Moscow, 1925. Belkin R. S. Kurs sovetskoy kriminalistiki: ucheb. posobiye dlya vuz. 3-ye izd., dop. [Soviet forensics course]. Moscow, 2001. 837 p. 4. Gusakov A. N., Filyushchenko A. A. Sledstvennaya taktika (v voprosakh i otvetakh): ucheb. posob. [Investigative tactics (in questions and answers)]. Sverdlovsk, 1991. 148 p. 5. Kornev S. A. Kriminalistika. Taktika: konspekt lektsiy [Forensics. Tactics: lecture notes]. St. Petersburg, 2000. 48 p. 6. Sorokotyagin V. G. Nekotoryye teoreticheskiye voprosy planirovaniya rassledovaniya prestupleniy [ Some theoretical issues on crime investigation planning]. Versii i planirovaniye rassledovaniya Sverdlovsk, 1985. pp. 106– 111. 7. Dubrovitskaya L. P., Luzgin I. M. Planirovaniye rassledovaniya: ucheb. posobiye [Investigation planning]. Moscow, 1972. 38 p. 8. Andreyev I. S., Gramovich G. I., Porubov N. I. Kurs kriminalistiki [Forensics Course]. / by editing N. I. Porubova. Moscow, 2000. 344 p. 9. Kryminalistyka: pidruch. dlya stud. yuryd. spets. vyshchykh zakl. osvity [Forensics] / by editing V. Shepitka. Kyiv, 2001. 684 p. 10. Instruktsiya z orhanizatsiyi diyalʹnosti orhaniv dosudovoho rozsliduvannya Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrayiny: zatverdzh. nakazom MVS Ukrayiny № 686 vid 09.08.2012 (iz zminamy, vnesenymy 204 z·hidno z nakazom MVS № 109 vid 30.01.2015).[ Instruction on the organization of the activities of pretrial investigation bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: approved. by order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 686 dated August 9, 2012 (as amended by the Ministry of Internal Affairs Order No. 109 dated January 30, 2015)]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1770- 12/paran4#n4. 11. Belkin R. S. Kurs kriminalistiki: v 3 t. T. 2: Chastnyye kriminalisticheskiye teorii. [Forensics Course in 3 t.]. Moskow, 1997. 360 p. 12. Velichkin S. A. Organizatsiya i planirovaniye rassledovaniya. [Organization and planning of the investigation]. Forensics. St.Peterburg, 1995. pp. 245– 254. 13. Sopronyuk I. O. Pryntsyp protsesualnoyi ekonomiyi v kryminalnomu protsesi Ukrayiny: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. [The principle of procedural economy in the criminal process of Ukraine: Dis. ... candidate legal sciences: 12.00.09]. Lviv, 2011. 227 p. 14. Ortynskyy V. Osoblyvosti planuvannya rozsliduvannya zlochyniv u sferi ekonomiky [Features of planning of crime investigation in the sphere of economy]. Visnyk of Lviv Polytechnic National University. Law Sciences. 2017. Vol. 861. pp. 4–10. 15. Aleksandrenko O. V. Kryminalistychni problemy podolannya protydiyi rozsliduvannyu: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. [Forensic problems of coping with the investigation: Dis. ... candidate legal sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2004. 192 p.

Romtsiv O. Planning as an important direction of organization in the investigation of crimes in the sphere of official activity in terms of counteraction