Випуск 7, Номер 2, 2022

У цьому номері

(8 статей)
Kateryna Petrushka, Julianna Hanuliak, Ihor Petrushka
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.071
cc.71-77
Volodymyr Mykhaylenko, Zinaida Gil, Yevgeniy Lukianov, Olha Lukianova, Oleksandr Khinevich, Oleksiy Antonov
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.078
cc.78-83
Ruslan Grechanik, Wojciech Lutek , Myroslav Malovanyy, Oleg Nagurskyy, Ivan Tymchuk, Kateryna Petrushka, Liubov Luchyt, Uliana Storoshchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.090
cc.90-96
В. В. Сабадаш, Jaroslaw Gumnitsky, Anna Nowik-Zając, Iwona Zawierucha, Galyna Krylova
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.103
cc..103-108