STUDY OF THE VISCOSITY-TEMPERATURE PROPERTIES OF HEAVY OIL FROM THE YABLUNIVSKY FIELD OF UKRAINE

Viscosity-temperature properties of high-viscosity oils from 3 wells of the Yablunovsky field (Poltava region, Ukraine) were studied using a rotary viscometer. According to the nature of the curves of the dependence of dynamic viscosity and shear stress on the shear rate, the nature of the flow of these oils is established, which is of practical importance for effect evaluating of various methods of action on the rheological behavior of these oils during their extraction and transportation.

 1. Hasan, S. W., Ghannam, M. T., & Esmail, N. (2010). Heavy crude oil viscosity reduction and rheology for pipeline transportation. Fuel, 89(5), 1095-1100https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.12.021
 2. Romanchuk V., Topilnytskyy P. Investigation of reagents with different chemical compositions for protection of oil primary refining equipment/ Chemistry & Chemical Technology, 2010.V. 4,№ 3. Р.231-236.https://doi.org/10.23939/chcht04.03.231
 3. Gajek A. Protective properties and spectral analysis of nitrogen- and oxygen-containing corrosion inhibitors for oil equipment/ A. Gajek, T.Zakroczymski, P. Topilnytsky, V. Romanchuk /Chemistry & Сhemical Technology, 2012, Vol. 6. No 2. Р.209-219.https://doi.org/10.23939/chcht06.02.209
 4. Topilnytskyy P.I. Fizyko-khimichni vlastyvosti vazhkykh naft Yablunivsʹkoho rodovyshcha z vysokym vmistom sirky / Topilnytskyy P.I., Romanchuk V.V., Yarmola T.V., Zinchenko D.V. // Visnyk NU «Lʹvivsʹka politekhnika» «Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya». - 2020. - Vypusk 3, №1. - S. 75-82.https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.075.https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.075
 5. Prasad, S. K. Rheology of heavy crude oil and asphaltene-polymer composite blends / Prasad S. K., Kakati A., & Sangwai J. S. // Rheology of Polymer Blends and Nanocomposites. - 2020. - Р. 161-192. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816957-5.00008-2.https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816957-5.00008-2
 6. Merola, M. C. Chemical-physical analysis of rheologically different samples of a heavy crude oil / Merola M. C., Carotenuto C., Gargiulo V., Stanzione F., Ciajolo A., & Minale M. // Fuel Processing Technology. - 2016. - №148. - Р. 236-247. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2016.03.001.https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2016.03.001
 7. Stebelʹsʹka H . ya. Heolohichni peredumovy rozvidky ta rozrobky vkladiv vysokovʺyazanykh naft ta pryrodnykh bitumiv / Stebelʹsʹka H. ya. // Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya : Heolohiya. Heohrafiya. Ekolohiya. - 2015. - № 1157, Vyp. 42. - S. 53-57.
 8. Topilnytskyy, P., Paiuk, S., Stebelska, H., Romanchuk, V., Yarmola, T. Technological features of high-sulfur heavy crude oils processing / Chemistry and Chemical Technology Volume 13, Issue 4, 2019, P. 503-509.https://doi.org/10.23939/chcht13.04.503
 9. Hrynyshyn O.B. Kharakterystyka i napryamky pererobky tyazhëlykh vysokosernystykh naft / Hrynyshyn O.B., Mokhammad Shakyr Abd Alʹ-Amery, Khlybyshyn YU.YA. // Vostochno-evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy.- 2013.- №5/6.- S.27-31 https://doi.org/10.23939/ctas2023.01.027
 10. Pylypiv L.D. Doslidzhennya vplyvu tyksotropnykh vlastyvostey vysokovʺyazkoyi dolynsʹkoyi nafty na ekspluatatsiyu mahistralʹnykh truboprovodiv/Naftohazova haluzʹ Ukrayiny.-2016.-№6.-S.29-32.
 11. Pyshyev, S., Gunka, V., Grytsenko, Y., Bratychak, M. Polymer modified bitumen: Review / Chemistry and Chemical Technology//Volume 10, Issue 4, 2016, Pages 631-636 DOI: 10.23939/chcht10.04si.631https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
 12. Demchuk, Y., Sidun, I., Gunka, V., Pyshyev, S., Solodkyy, S. Effect of phenol-cresol-formaldehyde resin on adhesive and physico-mechanical properties of road bitumen/ Chemistry and Chemical Technology// Volume 12, Issue 4, 2018, Pages 456-461 DOI: 10.23939/chcht12.04.456https://doi.org/10.23939/chcht12.04.456
 13.  Pyshyev, S., Gunka, V., Grytsenko, Y., Shved, M., Kochubei, V. Oil and gas processing products to obtain polymers modified bitumen / International Journal of Pavement Research and TechnologyOpen// Volume 10, Issue 4, July 2017, Pages 289-296 DOI: 10.1016/j.ijprt.2017.05.001https://doi.org/10.1016/j.ijprt.2017.05.001
 14. Al-Ameri, M., Grynyshyn, O., Khlibyshyn, Y. Modification of residual bitumen from orhovytska oil by butonal polymeric latexes / Chemistry and Chemical Technology, Volume 7, Issue 3, 2013, Pages 323-326https://doi.org/10.23939/chcht07.03.323
 15. Basma M. Yaghi &Ali Al-Bemani Heavy Crude Oil Viscosity Reduction for Pipeline Transportation/l Energy Sources, Volume 24, 2002, - Issue 2.- Pages 93-102 doi.org/10.1080/00908310252774417https://doi.org/10.1080/00908310252774417
 16. Henaut, I., Barre, L., Argillier, J.-F., Brucy, F., & Bouchard, R. Rheological and Structural Properties of Heavy Crude Oils in Relation With Their Asphaltenes Content. Society of Petroleum Engineers. (2001, January 1). doi:10.2118/65020-MShttps://doi.org/10.2118/65020-MS
 17. World Oil Review. - 2018. - Vol. 1. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/compa ny/fuel-cafe/WORLD-OIL-REVIEW-2018-Volume-1.pdf
 18. Bratychak M.M. Khimiya nafty i hazu: pidruchnyk / Bratychak M.M., Hunʹka V.M. // Lʹviv: Vydavnytstvo «Lʹvivsʹkoyi politekhniky». - 2020. - S. 448.
 19. Tetiana Yarmola,   Petro Topilnytskyy, Victoria Romanchuk High-Viscosity Crude Oil. A Review/Chemistry & Chemical Technology, - Vol. 17, No. 1, 2023 ­- P.195-202.https://doi.org/10.23939/chcht17.01.195
 20. Тetiana Yarmola, Viktoria Romanchuk, Volodymyr Skorokhoda, Petro Topilnytskyy Effect of Polymer Additives on the Rheological Properties of Heavy High-Viscosity Oil/ Chemmotological Aspects of Sustainable Development of Transport   International Sustainable Aviation Research Society (SARES), Springer Nature Switzerland AG 2022 monograph,-P.19-31https://doi.org/10.1007/978-3-031-06577-4_2