ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАЖКИХ НАФТ ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СІРКИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
АТ «Укргазвидобування»

В статті описано дослідження нафтЯблунівського родовища Полтавської області України, які дають можливість вибрати подальші шляхи їх  переробки. Досліджено фракційний склад методом імітованої дистиляції, основні фізико-хімічні характеристики, визначено структурно-механічні властивості, вміст металів та елементний склад.  Результати досліджень показали, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів.

1. Topilnytskyy, P., Paiuk, S., Stebelska, H., Romanchuk, V., Yarmola, T. Technological features of high-sulfur heavy crudeoils processing / Chemistry and Chemical Technology Volume 13, Issue 4, 2019, P. 503-509.
https://doi.org/10.23939/chcht13.04.503
2. Nvizug-Bi Leyi Klyuvert Analiz metodov razrabotki mestorozhdeniy vysokovyazkikh neftey i prirodnykh bitumov/Otraslevyye nauchnyye i prikladnyye issledovaniya: Nauki o zemle, №1, 2018. -S.168-188.
3. World Oil Review. Volume 1/ 2018. Режим доступу:https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/company/fuel-cafe/WORLD-OIL-REVIEW...
4. Bratychak M.M. Khimiya nafty i hazu: navch.posibnyk/ Bratychak M.M., Hunʹka V.M. -Lʹviv: vydavnytstvo «Lʹvivsʹkoyi politekhniky», 2017.-448 s.
5. Tarasyuk V.M. Vysokovyazkiye nefti i prirodnyye bitumy: problemy i povysheniye effektivnosti razvedki i razrabotki mestorozhdeniy/ BEREGINYA. 777. SOVA.-№214, -№2 (21).-S.121-125.
6. ASTM D1298 - 12b Standard Test Method for Density, Relative Density, or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method
7. ASTM D3230 - 13  Standard Test Method for Salts in Crude Oil (Electrometric Method)
8. ASTM D95 - 13 (2018) Standard Test Method for Waterin Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation
9. ASTM D 4294-10 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry.
10. ASTM D 974-93(eStandard Test Method for Acid and Base Numberby Color-Indicator Titration.
11. ASTM D 2887 Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography.
12. ASTM D 5307 - 97 (Reapproved 2002)e1 Standard Test Method for Determination of Boiling Range Distribution of Crude Petroleum by Gas Chromatography1.
13. ASTM D 6352 - 04e1 An Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in BoilingRange from 174 to 700°C by Gas Chromatography.
14. Babatunde O., Boichenko S., Topilnytskyy P., Romanchuk V. Comparing physico-chemical properties of oil fields of Nigeria and Ukraine // Chemistry & Chemical Technology. - 2017. - Vol.11, № 2. - P. 220-225. DOI: 10.23939/chcht08.02.211.
https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
15. Ya-fei Chen, Wan-fen Pu, Yi-bo Li, Xue-li Liu, Fa-yang Jin, JianHui, Xiao-long Gong, Chen Guo. (2018) Novel Insight into the Viscosity-Temperature Characteristic by the Comparison of Tahe Ordinary- And Ultra- Heavy Oils. Energy&Fuels 32:12, pages 12308-12318. DOI: 10.1021/acs.energyfuels.8b03091.
https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b03091
16. EN ISO 3104:1996 «Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104: 1994).
17. Akinola A. Olanrewaju, Shadi W. Hasan, Mohammad R. M. Abu-Zahra. (2016) Rheological and physicochemical characterization of  UAE crude oil. Petroleum Science and Technology 34:7, pages 659-664. DOI: 10.1080/10916466.2016.1154870.
https://doi.org/10.1080/10916466.2016.1154870
18. Bolonnyy V.T., Seredyuk M.D. Doslidzhennya reolohichnykh vlastyvostey nafty dolynsʹkoho rodovyshcha // Rozvidka ta rozrobkanaftovykh ta hazovykhrodovyshch. - 2004. -№ 4 (10). - S. 34-40.
19. GOST 1929-87 Nefteprodukty. Metody opredeleniya dinamicheskoy vyazkosti na rotatsionnom viskozimetre/ deystvitelen ot01.07.1988/ Moskva, 1988, 6 s.
20. V.A. Tyshchenko, I.I. Zanozina, M.V. Babintseva, N.YU. Garina, I.V. Spiridonova, I.YU. Zanozin, Z.R. Madumarova, K.B. Rudyak. Izucheniye sostava i svoystv tyazhelykh vysokovyazkikh neftey/ Neftepererabotka i neftekhimiya, №4.-2008.- s.14-17.
21. P. Topilnytskyy, V. Romanchuk, S. Boichenko, Y. GolychPhysico-chemical properties and efficiency of demulsifiers based on block copolymers of ethylene and propylene oxides/ Сhemistry & Сhemical Тechnology. - 2014. - Vol. 8, -№ 2. - Р.211-218. DOI: 10.23939/chcht08.02.211.
https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
22. Тopilnytskyy P., Romanchuk V., YarmolaT. Production of corrosion inhibitors for oil refining equipment using natural components // Chemistry & Chemical Technology. - 2018. - Vol. 12, № 3. - P. 400-404. DOI: 10.23939/chcht12.03.400.
https://doi.org/10.23939/chcht12.03.400
23. Ibragim Asaad M. Ali. Innovative Technological Scheme of Iraq Oils Refining / Ibragim Asaad Ali, Sergii Boichenko, Viktoria Romanchuk, Mariia Boichenko, Olexandr Lazorko.// Chemistry & Chemical Technology. - 2014. - Vol. 8. - №. 2. - Р. 219-224.