Multicriteria analysis of vibro-impact resonant systems with pulsed electromagnetic drive

Authors: 

Gursky V.M.

The article considers two options for accomplishment of vibro-brunt resonant systems with an impulse electromagnetic drive based on asymmetric piecewise elastic characteristics. Basic kinematic, power and energy characteristics of comparative system are presented. Relative and generalized criteria for complex (of multi-criteria) valuation of vibro-brunt system with an impulsive drive are determined.

1.  Вибрации  в  технике.  Справочник.  Т. 2:  Колебания  нелинейных  механических  систем.  1979.  –  
351  с.  2.  Іскович-Лотоцький Р. Д.,  Обертюх Р. Р.,  Севостьянов І. В.  Процеси  та  машини  вібраційних  і 
віброударних технологий: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 291 с. 3. Потураев В. Н., 
Франчук В. П., Надутый В. П. Вибрационная техника и технологии в энергоемких производствах: 
Монография. – Днепропетровск, 2002. – 190 с. 4. Иткин А. Ф. Разработка вибрационной площадки 
с жестко-упругими ограничителями / Науково-технічний журнал Київс. нац. ун-ту будівництва і 
архітектури “Техніка будівництва”, вип. 2/2009. – К.: “МП Леся”, 2009. С. 19–26. 5. Назаренко І. І. 
Використання  електромагнітних  вібраторів  на змінному  струмі  в  ударно-вібраційних  системах  /  
І. І. Назаренко, Ю. О. Баранов, Т. Ф. Щербина // Теорія і практика будівництва. Збірник наукових 
праць. – 2007, Вип. 3. 6. Назаренко И. И. Прикладные задачи теории вибрационных систем: Учебное 
пособие. – К.: ИСИО, 1993. – 216 с. 7. Боголюбов Н. Н., Митропольский Ю. А. Асимптотические 
методы в теории нелинейных колебаний. – М.: Физматгиз, 1963. – 410 с. 8. Човнюк Ю. В. Фізико-
механічне  моделювання  механічних  систем  //  Теорія  і  практика  будівництва.  Збірник  наукових 
праць.  –  2008,  Вип.  4.  9.  Анализ  и  параметрический  синтез  нелинейных  силовых  передач  машин: 
Монография  /  Шатохин  В.  М.–  Харьков:  НТУ  “ХПИ”,  2008.–  456  с.  10.  Кіндрацький Б. І., 
Сулим Г. Т.   Раціональне   проектування   машинобудівних   конструкцій:   Монографія.   –   Львів: 
КІНПАТРІ  ЛТД,  2003. –  280  с.  11. Кузьо  І.  В.  Оптимізаційний  синтез  полічастотних  вібраційних 
систем  з  імпульсним  електромагнітним  приводом  /  І.  В.  Кузьо,  О.  С.  Ланець,  В.  М.  Гурський  // 
Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. Український міжвід. 
наук.-техн.  зб.  –  Львів:  Нац.  ун-ту  “Львівська  політехніка”,  2013.  –  Вип.  47.  –  С.  3–12.  
12. Черно А. А. Особенности расчета энергопотребления трехмассовых вибрационных установок с 
электромагнитным  приводом  /  А.  А.  Черно,  А.  П.  Гуров,  Д.  Л.  Безверхний  //  Електромеханічні  і 
енергозберігаючі системи. Випуск 2/2011 (14). – С. 156–159.