Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик

Authors: 

Готра Зенон_ 1, Барило Григорій_ 1, Бойко Оксана_2, Вістак Марія_3, Матвіїв Роман_4

Розглянуто питання побудови мікропроцесорної системи температурної стабілізації групової міри електрорушійної сили. Розроблено структурну схему в якій реалізовано алгоритм температурних поправок до нормованих значень електрорушійної сили нормальних елементів. Здійснено моделювання роботи окремих функціональних вузлів та проведено розрахунок параметрів основних елементів системи. Представлені результати експериментальних досліджень. Використання розробленої системи температурної стабілізації в груповій мірі Х489 дозволяє відтворювати одиницю електрорушійної сили з точністю +- 1мкВ.
***
The problems of constructing microprocessor system of temperature stabilization of electromotive force group measures are under consideration. A structural scheme with the algorithm of temperature corrections to the regulated values of the electromotive force of Weston cells is developed . Modelling of separate functional units is made and the calculation of  system main parameters is conducted. The results of experimental studies are represented. Usage of the developed system of temperature stabilization within the group measure H489 enables reproducing a unit of electromotive force with an accuracy of +-1mkV .
***
Рассмотрены вопросы построения микропроцессорной системы температурной стабилизации групповой меры электродвижущей силы. Разработана структурная схема в которой  реализован алгоритм температурных правок нормированных значений электродвижущей силы нормальных элементов. Проведено моделирование работы отдельных функциональных узлов и произведён расчет параметров основных элементов системы. Представлены результаты экспериментальных исследований. Использование разработанной системы температурной стабилизации в групповой мере Х489 позволяет воспроизводить единицу электродвижущей силы с точностью +- 1мкВ.

1.    Дорожовець М., Мотало В., Стадник Б. та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки / За ред. проф. Б. Стадника. – Львів: Видавництво НУ“Львівська політехніка”, 2005. – Т.2. Вимірювальна техніка. – 656 с.
2.    Яцук В., Яцук Ю. Метод покращання характеристик температурних сенсорів на основі р-п переходу // Вимірюва¬льна техніка та метрологія. — Вип. 59. — 2002. — С. 90—96.
3.    Барило Г.І., Яцук Ю.В. „Вдосконалення системи температурного контролю робочих еталонів вольта”/ Барило Г.І., Яцук Ю.В. //Вісник Вінницького ДТУ „Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка” Вінниця, –2006.–С.72-75.
4.     Поліщук Є.С., Дорожовець М.М.,Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка / За ред. проф. Є.С.Поліщука. – Львів: Бескид-Біт, 2003. – 544 с.
5.    Елемент нормальний термостатований Х489. Технічний опис і інструкція по експлуатації (Ж13.519.011ТО). – Львів: ВАТ «Мікроприлад», 2006. – 56 с.
6.    Меры электродвижущей силы. Элементы нормальне.  Общие технические требования:  ГОСТ 1954-82.- [Чинний від 1999-07-01] – К.:Держспоживстандарт України, 1999. – 1с. (Державний стандарт України).