Дослідження вмісту важких металів у грунтах іваничівського району волинської області

Автори: 
С. В. Грелюк, З. С. Одноріг, О. З. Ковальчук

Визначено основні джерела забруднення ґрунтового середовища іонами важких
металів в Іваничівському районі Волинської області. Відібрано проби ґрунтів у селі
Бужанка методом “конверт”. За допомогою атомно-абсорбційного спектрофотометра
визначено вміст рухомих сполук міді, цинку та свинцю. Отримані дані дають підстави
стверджувати про придатність ґрунтів для вирощування якісної сільськогосподарської
продукції. The main sources of soil environment pollution by ions of heavy metals are defined in
Ivanychi district of Volyn Region. Tests of soils in the village Buzhanka were made by
“convert” method. Analyses were made using atom-adsorption spectrophotometer to
determine the content of mobile forms of Cu, Zn and Pb. The obtained data allows to assert
about the fitness of soils for growing of quality agricultural production.

1. Забруднення ґрунту важкими металами. Режим доступу – http: // bibliofond.ru
/view.aspx?id=732391#1; 2. В. М. Гришко, Д. В. Сищиков, О. М. Піскова, О. В. Данильчук,
Н. В.Машталер. Важкі метали: надходження в ґрунти, транслокація у рослинах та екологічна
безпека. – Донецьк: Донбас, 2012. – 304 с. 3. Закон України “Про охорону земель”
(від 19.06.2003 № 962-IV). Режим доступу – http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/962-15. 4. Еколого-
токсикологічний моніторинг впливу непридатних агрохімікатів та відновлення порушених еко-
систем на території басейну р. Західний Буг: монографія / за ред. М. І. Зінчука, І. М. Мерленка. –
Луцьк, 2010. – 258 с.5. Природа Волинської області / за ред. К. І. Геренчука. –Львів: Вища школа,
1975. – 147 с. 6. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель
(методично-нормативне забезпечення) / за заг. ред. акад. УААН В. П. Патики, акад. УААН
О. Г. Тараріка. – К., 2002. – С. 35–37. 7. ДСТУ 4287:2004. Якість ґрунту. Відбирання проб.
8. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю (цинку, кадмію, заліза, кобальту,
міді, нікелю, хрому, свинцю) в ґрунті в буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом
атомно-абсорбційної спектрофотометрії: ДСТУ 4770.1-9:2007.