ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

Pererva P.H., Kobyelyeva T.O., Tkachova N.P.

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Розглянуто актуальні питання формування складу факторів, які впливають на кон’юнктуру ринку машинобудівних виробів. Як об’єкт дослідження визначено продукцію електротехнічної промисловості. Всі фактори впливу систематизовано та проаранжовано за їх вагомістю. Для досягнення цієї мети автори запропонували використовувати блочно-експертний підхід. Теоретично важливими та практично значущими є пропозиції авторів щодо моніторингу кон’юнктури з використанням тригонометричних функцій. Автори довели, що такий підхід є достатньою мірою обґрунтованим, оскільки при цьому визначається співвідношення вартісних та якісних показників виробів. Це дає можливість здійснювати техніко-економічне оцінювання та науково обґрунтоване управління ринковими характеристиками комерційновиробничої діяльності підприємства. Це також допомагає приймати рішення щодо реального впливу підприємства на стан кон’юнктури своєї продукції. Все це загалом підвищує споживчий рівень продукції, що випускається, та конкурентоспроможність самого підприємства на ринку.

1. Маркетинг: підручник / А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, П. Г. Перерва та і..; за ред.  А. О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с. 2. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н. Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 2002. – С. 282–283, 320–321. 3. Перерва П. Г. Науково-інноваційний потенціал України та сучасні проблеми його використання / П. Г. Перерва, 
 125 
О. В. Жегус. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/ vcpi/TPtEV/2011_26/statiya/Pererva.pdf 4. Грабченко А. И. Основы маркетинга высоких технологий : [учебное пособие] / Грабченко А. И., Перерва П. Г., Смоловик Р. Ф. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.  5. Іванченко І. С. Короткострокові кон’юнктурні коливання і динаміка промислового виробництва / І. С. Іванченко // Юридичний вісник РДЕУ. – Ростов-на-Дону, 2004. – № 1. – С. 53–54. 6. Перерва П. Г. Антикризові інструменти сталого розвитку підприємства: інноваційна, інвестиційна та маркетингова політика [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, А. В. Косенко, О. П. Косенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2012_25 /statti/16Pererv.pdf.  6. Прохницька Г. Л. Методика прогнозування кон’юнктури автомобільного ринку / Г. Л. Прохницька // Актуальні  проблеми економіки. – 2006. – № 3. – С. 19–27. 7. Перерва П. Г. Трансфер технологій : монографія / [П. Г. Перерва, Д. Коциски, Д. Сакай, М. Верешне Шомоши]. – Х. : Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. – 668 с. 8. Кучеренко В. Р. Основи економічної кон’юнктури / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов : Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с. 9. Перерва П. Г. Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів / П. Г. Перерва, І. В. Гладенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2010. – № 2. – С. 108–116. 10. Перерва П. Г. Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного предприятия /  П. Г. Перерва, В. Л. Товажнянский, Т. А. Кобелева, И. В. Гладенко // Вісник Національного технічного університету “ Харківський політехнічний інститут” “ Технічний прогрес і ефективність виробництва”. – 2009. – № 36–1. – С. 12–22.  11. Пильник Н. Б. Прогнозирование рыночной конъюнктуры в системе малого предпринимательства [Текст] : автор. дис. … канд. экон. наук :08.00.05 / Н. Б. Пильник. – Омск, 2009. – 20 с. 12. Товажнянський В. Л.  Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства / В. Л. Товажнянський, П. Г. Перерва, Л. Л. Товажнянський, І. В. Гладенко / За ред. проф. П. Г. Перерви та проф. Л. Л. Товажнянського [Монографія]. – Харків : Віровець А. П. “Апостроф”, 2012. – 705 с. 13. Товажнянский В. Л. Антикризисный мониторинг производственно-комерческой деятельности предприятий машиностроения / В. Л. Товажнянский, П. Г. Перерва, Т. А. Кобелева // Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса: колл. монография. – СПб.: Астерион, 2010. – Т.2. – п. 6.2. –  С. 254–264. 14. Товажнянський В. Л. Антикризисный мониторинг производственно-комерческой деятельности предприятий машиностроения / Т. А. Кобелева, П. Г. Перерва, В. Л. Товажнянский // Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса: кол. монография. – СПб.: Астерион, 2010. – Т. 2. – п.6.2. – С. 254–264. 15. Ліпич Л. Г. Система показників оцінки кон’юнктури ринку / Л. Г. Ліпич, О. В. Кощій. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/ 2007_12/R1/1.pdf. 16. Перерва П. Г. Экономика и управление инновационной деятельностью / П. Г. Перерва, М. И. Погорелов, С. А. Мехович. – Учебник з грифом МОН Украини // За ред. П. Г. Перерви. – Х.: НТУ “ХПИ”, 2009. – 1203 с.  17. Перерва П. Г. Організація і управління інноваційною діяльністю / П. Г. Перерва, М. І. Погорєлов,  С. А. Мехович: Підручник з грифом МОН України / За ред. П. Г. Перерви. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. – 1057 с. 18. Оболенцева Л. В. Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку: монографія /  Л. В. Оболенцева. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 249 с. 19. Перерва П. Г. Антикризовий моніторинг фінансово-економічних показників роботи машинобудівного підприємства / П. Г. Перерва,  В. Л. Товажнянський // Економіка розвитку. – Х.: ХНЕУ. – 2010. – № 2 [54]. – С.46–50.